8. Locaties

8.2 Locatie Goes Noordhoeklaan

Profiel

De locatie Goes Noordhoeklaan telt circa 90 leerlingen en is een school voor vmbo-leerlingen uit klas 1 en 2 met een praktische focus. Leerlingen uit stream 3 en de combiklas stream 2/3 kunnen hier terecht

Meer informatie over ons onderwijsaanbod

Het is de kleinste locatie van het Calvijn College. Typerend voor Noordhoeklaan zijn de kleinschaligheid, rust en overzichtelijkheid. De ervaring leert dat dit mooie kansen biedt, wat de leerlingen ten goede komt. Zij krijgen te maken met een vast kernteam van docenten. Concreet betekent dit dat docenten vaak meerdere vakken geven, waardoor er een nog grotere betrokkenheid is op leerlingen en er minder wisselingen zijn, leerlingen meer rust en structuur hebben en er kortere lijnen zijn.

Onderwijsroute

Na het volgen van twee jaar stream 3 of stream 2/3 gaan leerlingen vaak naar locatie Krabbendijke Kerkpolder. Hier volgen zij klas 3 en 4 van vmbo-basis/kaderberoepsgerichte leerweg. De stream 2/3 klas krijgt les op stream 2 niveau. De lessentabel kan iets afwijken van een reguliere lessentabel voor stream 2. Uit deze klas gaat een groot deel van de leerlingen naar Stationspark. Dit is om de succesgarantie te vergroten.

Bereikbaarheid


Bezoekadres:

Noordhoeklaan 88
4464 BB Goes
Telefoon: (0113) 21 10 20

Postadres:
Postbus 362 
4460 AT Goes

Vervoer

Locatie Noordhoeklaan is met het openbaar vervoer niet gemakkelijk bereikbaar. Daarom kunnen de leerlingen die met het openbaar vervoer naar school komen, gebruik maken van speciale leenfietsen die op locatie Klein Frankrijk gestald staan.

 

Onderwijs

Lunchpauze

De totale lunchpauze wordt in tweeën gedeeld. Tijdens het eerste gedeelte krijgen de leerlingen in het lokaal gelegenheid hun lunch te nuttigen. In het tweede gedeelte van de lunchpauze zijn leerlingen vrij om zich op de aangewezen plekken in het schoolgebouw of op het schoolplein te begeven.

Tussenuren

Als het niet lukt om een lesuur waarvoor de eigenlijke docent afwezig is, te verschuiven, dan wordt geprobeerd er een waarneemuur van te maken. Indien er geen waarneming kan plaatsvinden, dan wordt geprobeerd om een tussenuur te verschuiven naar het begin of het einde van de schooldag. Roosterwijzigingen die tijdig bekend zijn, zijn zichtbaar in Zermelo en op het mededelingenbord in de hal van de school. Bij plotselinge afwezigheid aan het begin van de dag, worden leerlingen door de school via een sms-bericht geïnformeerd. Dit kan alleen als er een mobiele telefoonnummer bij school bekend is.

Buitenlesactiviteiten


Excursies
Binnen onze locatie kennen we eendaagse en meerdaagse excursies. Excursies hebben een educatief doel. We verwachten dat de leerlingen deelnemen aan zowel de eendaagse als de meerdaagse excursies, tenzij er in overleg met de ouders is vastgesteld dat er voor hen zwaarwegende redenen zijn om voor hun kind van deelname af te zien. Leerlingen die om deze redenen niet meegaan, volgen die dag(en) op school een zinvol vervangend programma.

 

 • Meerdaagse excursies: voor de beide leerjaren wordt ieder jaar een meerdaagse excursie georganiseerd. Ouders en leerlingen worden tijdig uitvoerig ingelicht over de doelen, precieze data, de verblijfplaats, de kosten, het programma van de excursie, enzovoort. Tijdens de excursies worden educatieve activiteiten uitgevoerd.
 • Eendaagse excursies: in het kader van verschillende vakken vinden er jaarlijks ook eendaagse excursies plaats. Deze excursies hebben een directe relatie met datgene wat in de lessen aan de orde komt. 

Kosten: zie hoofdstuk 6.3.


Klassenavond
Ieder schooljaar organiseert de mentor met zijn/haar groep een klassenavond. Een klassenavond staat in het teken van groepsvorming. Een klas met een goede onderlinge verbondenheid heeft vaak een goede werksfeer. Ouders/verzorgers worden door de mentor tijdig over deze avond geïnformeerd.

 

Schoolregels

Leerlingenreglement

Op onze school streven we naar een Bijbels, dat is een positief en prettig werkklimaat. Dat gaat niet vanzelf en kan er alleen zijn als de Heere ons helpt en we daar samen ons best voor doen. We hebben enkele basisregels, die we samenvatten in drie woorden: respect – verantwoordelijkheid – veiligheid.

Respect
We beseffen dat we ten opzichte van de Heere en Zijn Woord eerbied tonen. In ons gedrag blijkt dat uit onze houding bij dagopeningen, het omgaan met onze Bijbel, het naleven van Gods wetten. In de omgang met elkaar dient er sprake te zijn van wederzijds respect.

Verantwoordelijkheid
We dragen niet alleen zorg voor onszelf, maar ook voor de ander en de spullen van de ander. We moeten ons gedrag ook kunnen verantwoorden: ten opzichte van de Heere en ten opzichte van elkaar. Dat betekent ook dat we elkaar kunnen aanspreken op gedrag, ook leerlingen onder elkaar.

Veiligheid
Het is voor iedereen belangrijk dat hij of zij zich veilig kan voelen in school. We brengen onszelf, anderen en eigendommen van anderen niet in gevaar. Hierbij denken we ook aan sociale veiligheid: niemand hoeft zich bedreigd te voelen.

Wij vatten dit alles samen in SAM. Dat staat voor: eerst de Schepper, daarna de Ander en Mezelf. Wanneer we ons zo gedragen, zijn heel veel dingen vanzelfsprekend. Natuurlijk zijn er ook regels die daarvan zijn afgeleid, of die nodig zijn om alles goed te kunnen organiseren. Deze locatieregels treft u hieronder aan:

 1. Je bent in de fietsenstalling aanwezig om je fiets te stallen.
 2. We concentreren ons in de les,  daarom ben je tijdens tussenuren buiten, of in de aula op de blauwe vloer.
 3. Tussen je eerste en laatste lesuur blijf je op het schoolterrein.
 4. Aan het einde van een schooldag neem je al je eigendommen mee naar huis.
 5. Voor de smartphone geldt: thuis of in de kluis. De regels mediagebruik staan beschreven in bijlage 2.
 6. Wij zijn een rookvrije school, dat geldt ook voor het bezit van rookwaren.
 7. Wij zijn een energiedrankvrije school. Dat geldt ook voor het bezit van energiedrank.
 8. We zijn op tijd in de les.

In bijlage 2 treft u schoolbrede regels aan.

Te laat komen

De maatregelen die schoolbreed gelden bij te laat komen en spijbelen, staan beschreven in bijlage 2. Als een leerling ongeoorloofd te laat komt, dan komt hij/zij dezelfde dag een uur na. Hierover worden de ouder(s)/verzorger(s) per mail geïnformeerd. 

Vrij vragen

Voor het geven van verlof hanteert de school de wettelijke kaders. Als ouders voor hun kind vrij willen vragen, dienen zij dat tijdig aan te vragen bij de teamleider. Er wordt dringend verzocht om afspraken, bijvoorbeeld afspraken bij de tandarts, dokter of ortho, te plannen buiten de lestijden van de leerling. De school werkt in principe niet mee aan verlof voor (trainingen voor) niet aan school gerelateerde wedstrijden. De school neemt een beslissing over het al dan niet toestaan van het verzuim. Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld aan de leerplichtambtenaar. Voorafgaand aan een vakantie of na afloop ervan worden (behoudens zeer strikte uitzonderingen) geen extra uren of dagdelen vrij gegeven.

Wekelijkse collecte

Wij vinden het belangrijk om onder onze leerlingen te werken aan bewustwording als het gaat om menselijke nood in de wereld. Zo willen we aan de leerlingen meegeven dat ‘geven’ een basishouding van ons behoort te zijn. Daarom wordt er iedere maandag gecollecteerd voor een goed doel. Over dit doel worden ouders/verzorgers geïnformeerd.

Voorzieningen

Consumpties

Voor de leerlingen zijn er op school versnaperingen te koop. Betalen kan contant of met de schoolpas.

Smartphonekluisje

Kluisjes ten behoeve van de smartphone worden kosteloos ter beschikking gesteld aan leerlingen. Voorafgaand aan het schooljaar berichten we u over de mogelijkheid om een smartphonekluisje aan te vragen.

 

Veiligheid

EHBO/BHV

Onze locatie beschikt over personeelsleden met EHBO- en BHV-diploma.

Veilig Honk

Een veilig honk is een plek waar kinderen onderweg terecht kunnen voor hulp wanneer er iets aan de hand is. Zie voor meer informatie hoofdstuk 1.8.

Contacten

Leerlingondersteuning

Soorten leerlingondersteuning schoolbreed: zie onze website.

Lokale leerlingenraad

De leerlingenraad is een groep leerlingen uit klas 1 en 2 die regelmatig samen met iemand uit de schoolleiding bij elkaar komt. We vinden het belangrijk dat ook leerlingen hun bijdrage kunnen leveren aan het reilen en zeilen op school en ontwikkelingen die plaatsvinden.

Ouderadviesraad

Aan de Goese locaties is een gezamenlijke ouderadviesraad (oar) verbonden. De oar heeft als doel het contact tussen ouders en school te vergroten en heeft een adviserende taak op verschillende gebieden. 

De oar vergadert ongeveer vier keer per schooljaar. In oktober of november vinden er verkiezingen plaats. 

Contact:

Contactavonden

Dit schooljaar staan de contactavonden gepland op de volgende data:

 • dinsdag 12 en woensdag 13 december 2023
 • donderdag 21 maart 2024


Contactpersonen

Zie: Contact Goes Noordhoeklaan - Calvijn College.