1. Het Calvijn College

1.4 Organisatiestructuur

De schoolvereniging met haar bestuur functioneert als dragende kracht achter het Calvijn College. De schoolvereniging, voluit Vereniging tot het verstrekken van Voortgezet Onderwijs op Gereformeerde Grondslag voor de provincie Zeeland (VVOGGZ), telt circa 1132 leden. Ouders van wie de kinderen op het Calvijn College zitten of hebben gezeten, kunnen lid worden van de vereniging. Met hun lidmaatschap steunen zij de instandhouding van het reformatorisch voortgezet onderwijs in Zeeland. 

Eén keer per jaar vindt een algemene ledenvergadering plaats, waarin de toezichthouder zich verantwoordt over de inhoudelijke ontwikkelingen op school. Leden van de schoolvereniging worden op deze manier betrokken bij beleidsvorming en de ontwikkelingen op school. Onder de schoolvereniging functioneert de stichting Calvijn College. De stichting wordt aangestuurd door het bestuur. Het bestuur heeft de algemene leiding over de schoolorganisatie. Daarnaast heeft de stichting een raad van toezicht. Die houdt toezicht op de manier waarop het college van bestuur leidinggeeft aan de schoolorganisatie. De leden van de raad van toezicht vormen ook het bestuur van de schoolvereniging, waarmee de directe lijn tussen de stichting en de vereniging is geborgd. Er is een schoolbrede medezeggenschapsraad (mr), waarin ouders, leerlingen en personeelsleden zijn vertegenwoordigd. De organisatiestructuur van schoolvereniging en stichting en de interne managementstructuur ziet u weergegeven in het organogram hierboven.

Lidmaatschap van de schoolvereniging

Wie zich aanmeldt als lid van de schoolvereniging, steunt de instandhouding van het reformatorisch voortgezet onderwijs in Zeeland. De contributie bedraagt 12,50 euro per jaar.

Lid kunnen worden alle personen die:

  • schriftelijk instemming betuigen met de grondslag en het doel van de vereniging;
  • de leeftijd van twintig jaar hebben bereikt;
  • bereid zijn tot betaling van een jaarlijkse contributie, waarvan het bedrag door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld;
  • niet in dienst zijn van de vereniging.

Aanmelding van lidmaatschap vindt schriftelijk plaats bij het bestuur. Ouders van ‘nieuwe’ leerlingen krijgen, zodra hun kinderen een aantal weken de school bezocht hebben, een schriftelijk verzoek om lid te worden. Andere personen die belangstelling hebben om lid te worden, kunnen een aanvraag voor het lidmaatschap van de vereniging indienen via info@calvijncollege.nl. Het bestuur van de schoolvereniging ziet graag dat zo mogelijk alle ouders lid zijn van de vereniging.