1. Het Calvijn College

1.6 Missie en visie

Missie

De missie van het Calvijn College is verbonden aan de grondslag van de school en verwoord in de schooldoelstelling. Op basis van de Bijbel en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid stelt de school zich ten doel:

In afhankelijkheid van de zegen des Heeren die opleiding en vorming verzorgen waarin de Heere geëerd wordt, waardoor leerlingen mogen komen tot een leven in de vreze des Heeren en toegerust worden tot het functioneren overeenkomstig de eis van de Wet Gods in gezin, kerk en maatschappij.

Visie

 

De visie beschrijft het ideaal voor de langere termijn waarvoor we ons samen willen inzetten.

Het Calvijn College wil een school zijn waarin we:

  • vanuit een hartelijke verbondenheid aan het Woord van God
  • samen lerend zijn (in allerlei verbanden)
  • uitdagend en inhoudsvol christelijk onderwijs verzorgen
  • dat rekening houdt met de vragen van deze tijd
  • en het accent legt op de persoonlijke vorming en ontwikkeling van leerlingen, waarbij leerlingen die ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Daar werken we aan op een professionele manier, samen met ouders, kerken en onze partners. We weten de externe steun en expertise te vinden die we nodig hebben voor ons ideaal. Andersom delen we zelf onze kennis en dragen we op een positieve manier bij aan onderwijs en de samenleving.

De visie is verder uitgewerkt voor de deelterreinen onderwijs, vorming, leerlingondersteuning, personeel, cultuur, ouderbetrokkenheid en de relatie met de kerken.

Zie ook: 9.1 Grondslag en doel