8. Locaties

8.7 Locatie Tholen

Profiel

Locatie Tholen telt circa 300 leerlingen. Het is een echte regioschool waar je al snel iedereen kent. Leerlingen kunnen er terecht voor klas 1 en 2 (stream 1-3) en vmbo-3 en -4 tl+.

Meer informatie over ons onderwijsaanbod

Typerend voor de cultuur: positief, denken in kansen en mogelijkheden, creatief en vernieuwend, open en direct, dicht bij elkaar. 

De locatie legt een focus op het ontwikkelen van zelfstandigheid, op eigen verantwoordelijkheid van de leerling in het leerproces. We vinden het op school belangrijk dat jij je talenten en interesses verder kunt ontwikkelen. Dit kan in de les, maar ook daarbuiten. Daarom bieden wij je nog extra activiteiten/workshops aan, die je na schooltijd kunt volgen. Dit noemen we excelleren. Vanuit de gedachte dat de leerling eigen talenten en zwakke kanten ontdekt en doelgericht werkt aan de eigen schoolloopbaan. Het persoonlijk statuut en klassenstatuut spelen hierin een belangrijke rol. 

De locatie levert  maatwerk in uitdaging én zorg. We zien deze aanpak bekroond in sterke onderwijsresultaten. Leerlingen ervaren de school als veilig. De docent staat dicht bij de leerling. De school investeert in een ontspannen sfeer. 

Onze kernwaarden zijn: eerlijk, betrouwbaar en aanspreekbaar. Deze gedragswaarden krijgen uiting in schoolregels. 

Samengevat is het Calvijn College:

 • Helder in identiteit
 • Sterk in kwaliteit
 • Zorg een prioriteit

Onderwijsroute

Leerlingen die vmbo tl+ volgen, kunnen de hele schoolperiode in Tholen blijven. Voor klas 3 en 4 van vmbo bb en kb kunnen zij terecht op locatie Krabbendijke Kerkpolder. Voor de bovenbouw van havo en vwo naar Goes. Leerlingen voor het gymnasium gaan al vanaf klas 1 naar Goes.

Bereikbaarheid


Bezoekadres
Zoekweg 3
4691 HT Tholen
Telefoon: (0166) 60 24 20

Postadres
Postbus 26
4690 AA Tholen

Sms-dienst

Onze locatie werkt per klas met een sms-dienst om bij afwezigheid van een docent lesuitval door te geven.

 

Onderwijs

Lesuitval

Indien een les vervalt, wordt dit op het beeldscherm in de garderobe vermeld en wordt dit vermeld op de website. Het huiswerk verschuift dan naar de volgende les.

Excursies

Binnen onze locaties kennen we eendaagse en meerdaagse excursies. Excursies hebben een educatief karakter en daarom is deelname daaraan sterk aanbevolen. We verwachten van onze leerlingen dat ze deelnemen aan zowel de eendaagse als de meerdaagse excursies, tenzij er in overleg met de ouders is vastgesteld dat er voor hen zwaarwegende redenen zijn om voor hun kind van deelname af te zien. Leerlingen die om deze redenen niet meegaan, volgen die dag(en) op school een zinvol vervangend programma. Kosten: zie hoofdstuk 6.3.

Schoolregels

Leerlingenreglement

 1. Wij zijn op grond van de Bijbel respectvol richting anderen en de school.
 2. Wij bevinden ons op de plaats waar we volgens het lesrooster moeten zijn.
 3. Wij zien er eerbaar uit en dragen kleding die geen aanstoot geeft.
 4. Wij bieden anderen en onze mobiele telefoon rust in de les. Voor de smartphone geldt: thuis of in de kluis. De regels mediagebruik staan beschreven in bijlage 2
 5. Wij eten en drinken in de garderobe, in de aula of op het plein.

In bijlage 2 treft u schoolbrede regels aan.

Te laat komen en spijbelen 

De maatregelen die schoolbreed gelden bij te laat komen en spijbelen, staan beschreven in bijlage 2.

Verlof

 • Bij ziekte geeft de ouder/verzorger op de eerste ziektedag een telefonische mededeling tussen 8.00 uur en 8.30 uur.
 • Vrijstelling voor het volgen van de lessen dient door de ouder/verzorger minstens twee dagen van tevoren schriftelijk te worden aangevraagd bij de teamleider.
 • Leerlingen die tijdens de schooldag ziek worden, melden zich bij de secretaresse of teamleider. Deze neemt contact op met ouder/verzorger en in overleg gaat de leerling naar huis.
 • Kan een leerling niet deelnemen aan de lessen lichamelijke opvoeding, dan dient er door de ouder een mailtje gestuurd te worden naar rin AT calvijncollege DOT nl De les moet wel bijgewoond worden.

Zie ook hoofdstuk 7.3.

Sponsorkind

We ondersteunen een aantal kinderen via stichting Woord en Daad. Daarvoor wordt er gedurende het schooljaar gecollecteerd.

Voorzieningen

Mediatheek

In de mediatheek kunnen leerlingen werken achter de laptop, boeken lenen en printen/kopiëren. Ook wordt de mediatheek gebruikt voor tussenurenopvang. Klassen met een tussenuur worden opgevangen door de mediathecaresse en een aantal coaches uit klas 4. Leerlingen kunnen kiezen uit verschillende activiteiten, zoals voetballen in de pannakooi, tafeltennissen, huiswerk maken, creatieve opdrachten doen, lezen en gezelschapsspelletjes doen. Het doel is om tussenuren te voorkomen en de leerlingen op een leuke en/of nuttige manier bezig te houden, waarbij de coaches leren om anderen te begeleiden en te stimuleren.

Leerlingenkluis

Een leerlingenkluisje kan gehuurd worden voor € 17,- per kind per jaar. Voorafgaand aan het schooljaar zullen we u berichten over de mogelijkheid een kluisje aan te vragen. Wordt er geen kluisje gehuurd, dan is er voor de mobiele telefoon een kluisje beschikbaar. Het gebruik daarvan is kosteloos. Meer informatie in hoofdstuk 6.3

Veiligheid

EHBO/BHV

Binnen de locatie is een aantal personen aanwezig die in geval van nood eerste hulp kunnen verlenen. De EHBO’ers zijn: E.P. van Beelen, B.C. van den Broek, N.J. Flikweert, J.J. Ringelberg, mw. C.M. van Wendel de Joode-van Haaften en mw. P.C. Wolfsen-de Rijke. Deze personen zijn naast EHBO’er ook bedrijfshulpverlener (BHV’er). 

Veilig Honk

Een Veilig Honk is een plek waar kinderen onderweg terecht kunnen voor hulp wanneer er iets aan de hand is. Zie voor meer informatie hoofdstuk 1.8.

Contacten

Leerlingondersteuning

Soorten leerlingondersteuning schoolbreed: zie hoofdstuk 5.1.

Internationale contacten

Ga voor een indruk van onze activiteiten op het gebied van internationalisering naar hoofdstuk 2.6.

Lokale leerlingenraad

Voor leerlingen is het mogelijk om lid te worden van de leerlingenraad. Hiervoor geldt een sollicitatieprocedure, het wordt gekoppeld aan het programma ‘excelleren’. De leerlingenraad vergadert een aantal keer per schooljaar over onderwerpen die belangrijk zijn voor de leerlingen en het personeel. Aan het begin van het schooljaar ontvangen de leerlingen hier meer uitleg over.

Ouderadviesraad

Aan locatie Tholen is een gezamenlijke ouderadviesraad (oar) verbonden. De oar heeft als doel het contact tussen ouders en school te vergroten en heeft een adviserende taak op verschillende gebieden. 

De oar vergadert ongeveer vier keer per schooljaar. In oktober of november vinden er verkiezingen plaats. De veranderde samenstelling wordt gepubliceerd in de e-mailnieuwsbrief aan ouders.

Contact:

Contacten ouders - school

Contact met ouders vinden wij van groot belang. Voor vorderingen, problemen en andere zaken die leerling en klas betreffen, kunt u terecht bij de mentor

De contactgegevens voor de examenklas worden aan het begin van het schooljaar verstrekt via het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). Ouders kunnen op elk gewenst moment via internet in het schooladministratiesysteem Somtoday alle cijfers bekijken (zie hoofdstuk 6.1). 


Verder zijn er nog verschillende contactmomenten tussen de ouders en docenten. U kunt hierbij denken aan een contactavond en voorlichtingsavonden. U krijgt hierover altijd bericht.

Contactavonden

 • dinsdag 19 september 2023 en woensdag 27 september 2023 (luistergesprekken)
 • donderdag 7 december 2023 en 20 maart 2024 (contactavond)

Contactpersonen

Zie: Contact Tholen - Calvijn College.