8. Locaties

8.1 Locatie Goes Klein Frankrijk

Profiel

Locatie Goes Klein Frankrijk (hoofdlocatie) is de grootste locatie van het Calvijn College. De locatie telt circa 1100 leerlingen en biedt de opleidingen havo, vwo-atheneum en vwo-gymnasium van het eerste tot en met het laatste leerjaar.

Meer informatie over ons onderwijsaanbod

We zetten ons in voor een kwalitatief goede opleiding, waarin de leerling zich maximaal kan ontplooien. Reflectie vinden wij daarom belangrijk. Er ligt een focus op uitdagen op maat. Dat blijkt ook uit een breed aanbod van plusprojecten en -programma’s.

Typerend voor het onderwijsklimaat zijn vertrouwen en verantwoordelijkheid. In de onderbouw kunnen leerlingen die daarvoor in aanmerking komen, tijdens de reguliere lessen zelfstandig tot vijf lesuren per week werken aan hun plusproject. In de bovenbouw havo/vwo krijgen leerlingen een aantal Z-uren in de week, zelfstandige keuzewerktijd. We gaan naast opleiding ook voor vorming van de leerlingen. Dat vindt plaats in de vakken of daarbuiten door bijvoorbeeld voorlichting, themadagen en excursies.

De locatie investeert veel in leerlingenzorg. Heeft een leerling specifieke begeleiding nodig, dan zoeken we samen naar een passende oplossing. Onderscheidend op het gebied van leerlingenzorg is het project leerling-voor-jou, waarbij leerlingen vanaf de derde klas vertrouwensleerling zijn.

De kernwoorden respect, verantwoordelijkheid en veiligheid stempelen de cultuur. Naast de lessen kunnen leerlingen deelnemen aan bijvoorbeeld een debatclub, muzikaal project, sporttoernooien, (internationale) wedstrijden en projecten die een interculturele ervaring meegeven.

Bereikbaarheid

Bezoekadres:
Klein Frankrijk 19
4461 ZN Goes
Telefoon: (0113) 21 10 20

Postadres:
Postbus 362 
4460 AT Goes

 

Onderwijs

Lunchpauze

De totale lunchpauze wordt in tweeën gedeeld. Tijdens het eerste gedeelte krijgen de leerlingen in het lokaal gelegenheid hun lunch te nuttigen. In het tweede gedeelte van de lunchpauze zijn de leerlingen vrij om zich in het schoolgebouw of op het schoolplein te begeven. 


Buitenlesactiviteiten

Tussenuren
Als het niet lukt een lesuur waarvoor de eigenlijke docent afwezig is te verschuiven, dan wordt geprobeerd er een waarneemuur van te maken. Bij het inzetten van waarnemen wordt eerst gekeken naar de klassen waarbij de wettelijke urennorm niet gehaald wordt. Een ander soort tussenuur komt alleen voor in de hogere klassen waarin de leerlingen een vakkenpakket hebben. Het aantal tussenuren is dan afhankelijk van hun vakkenpakket. Bijna altijd kunnen leerlingen in een tussenuur terecht in de aula, de mediatheek of in een van de studieruimten. Indien er geen waarneming kan plaatsvinden, wordt geprobeerd om een tussenuur te verschuiven naar het begin of het eind van de schooldag. De leerlingen beginnen dan later of kunnen eerder naar huis. Als leerlingen een lesuur later kunnen beginnen, staat dat op de mededelingenborden aangegeven en worden ze via een sms-bericht geïnformeerd. Bij plotselinge afwezigheid van een docent is het niet altijd meer mogelijk om leerlingen tijdig een bericht te sturen.

 

Themadagen

Elk jaar worden er voor de leerlingen van havo-3, -4, -5 en vwo-3, -4, -5, -6 themadagen georganiseerd. Dagen waarop een bepaald onderwerp, een thema, centraal staat, dat ook vanuit de Bijbel belicht wordt. In het eerste en tweede leerjaar organiseren we tweemaal in het jaar een aantal projectdagen, die gericht zijn op de persoonlijke vorming van leerlingen. Daarbij kan gedacht worden aan de programma’s No Apologies en Be-Loved of projecten rondom mediawijsheid. Themadagen sluiten direct aan bij de algemene schooldoelstelling, die spreekt over opleiding en vorming.

 

Excursies
Binnen onze locaties kennen we eendaagse en meerdaagse excursies. Excursies hebben een educatief karakter en daarom is deelname daaraan sterk aanbevolen. We verwachten van de leerlingen dat zij deelnemen aan zowel de eendaagse als de meerdaagse excursies, tenzij er in overleg met de ouders is vastgesteld dat er voor hen zwaarwegende redenen zijn om voor hun kind van deelname af te zien. Leerlingen die om deze redenen niet meegaan, volgen in principe die dag(en) op school een zinvol vervangend programma.

 • Meerdaagse excursies: voor de leerlingen in klas 1, havo-5 en vwo-6 wordt een meerdaagse excursie georganiseerd. De excursie van klas 1 omvat drie dagen, die van havo en vwo vijf dagen. Ouders en leerlingen worden tijdig uitvoerig ingelicht over de precieze data, de verblijfplaats, de kosten, het programma van de excursie, enzovoort. Tijdens de excursies van havo-5 en vwo-6 worden educatieve activiteiten uitgevoerd. De excursie van klas 1 is vooral gericht op persoonlijke vorming en stimulering van positieve groepsprocessen.
 • Eendaagse excursies: in het kader van verschillende vakken vinden er jaarlijks ook eendaagse excursies plaats. Deze excursies hebben een heel directe relatie met datgene wat in de lessen van een bepaald vak of bepaalde vakken aan de orde komt. 

  Kosten: zie hoofdstuk 6.3.

Klassenavonden

Leerlingen van klas 1, 2 en 3 mogen samen met hun mentor, en eventueel een andere docent, één of twee keer per jaar in school een klassenavond organiseren. Het is goed om elkaar ook eens in een andere situatie dan in de klas te leren kennen. Zo’n klassenavond verstevigt vaak de band met de mentor. Voor de dag na de klassenavond wordt er geen huiswerk opgegeven. Natuurlijk wordt er van tevoren duidelijk afgesproken dat de leerlingen met elkaar de eventuele rommel opruimen. De ouders ontvangen een brief over de te houden klassenavond. Een klassenavond begint meestal al in de namiddag. Afhankelijk van dat tijdstip is de klassenavond uiterlijk om 21.00 uur afgelopen. Ook tijdens de klassenavonden gelden de gebruikelijke schoolregels. Aan de klassenavond zijn kosten verbonden die door de leerlingen gedragen worden. De mentor draagt er zorg voor dat deze kosten zo laag mogelijk blijven.

Schoolregels

Leerlingenreglement

Op onze school willen we graag een positief en prettig werkklimaat. Dat gaat niet vanzelf. Dat kan er alleen zijn als we daar met elkaar voor zorgen. Daarom hebben we enkele basisregels, die je zou kunnen samenvatten in drie woorden: respect - verantwoordelijkheid – veiligheid.

Respect
We beseffen dat we ten opzichte van de Heere en Zijn Woord eerbied tonen. In ons gedrag blijkt dat uit onze houding bij dagopeningen, het omgaan met onze Bijbel, het naleven van Gods wetten. In de omgang met elkaar dient er sprake te zijn van wederzijds respect.

Verantwoordelijkheid
We dragen niet alleen zorg voor onszelf, maar ook voor de ander en de spullen van de ander. We moeten ons gedrag kunnen verantwoorden: ten opzichte van de Heere en ten opzichte van elkaar. Met elkaar hebben we de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een goede en prettige sfeer in school. Dat betekent dat we elkaar kunnen aanspreken op gedrag, ook leerlingen onder elkaar.

Veiligheid
Het is voor iedereen belangrijk dat hij of zij zich veilig kan voelen in school. We brengen onszelf, anderen en eigendommen van anderen niet in gevaar. Hierbij denken we ook aan sociale veiligheid: niemand hoeft zich bedreigd te voelen.

Wanneer we ons zo gedragen, zijn heel veel dingen vanzelfsprekend. Natuurlijk zijn er ook regels die daarvan zijn afgeleid, of die nodig zijn om alles goed te kunnen organiseren. Deze locatieregels treft u hieronder aan:

 1. Je bent alleen in de fietsenstalling aanwezig om je fiets of brommer te stallen.
 2. Lessen mogen niet verstoord worden, dus in tussenuren ben je aan het werk op daarvoor bestemde plaatsen (mediatheek, lokaal 035, kabinet en studieruimtes). Als je niet aan het werk bent, ben je in de aula of op het schoolplein.
 3. Gebruik je een studieruimte, dan blijf je daar tot het einde van de les. Het is er stil.
 4. In de aula kom je niet op het podium.
 5. Je bent alleen in de garderobe om je jas op te hangen/op te halen of om iets in of uit je kluisje te halen.
 6. Tussen je eerste en laatste lesuur blijf je op het schoolterrein.
 7. Aan het einde van een schooldag laat je geen eigendommen achter in de school.
 8. Voor de smartphone geldt: thuis of in de kluis. De regels mediagebruik staan beschreven in bijlage 2
 9. Roken is verboden.
 10. Energydrank is verboden.

In bijlage 2 treft u schoolbrede regels aan.

Te laat komen

De maatregelen die schoolbreed gelden bij te laat komen en spijbelen, staan beschreven in bijlage 2

Vrij vragen

Voor het geven van verlof hanteert de school de wettelijke kaders. Als ouders voor hun kind vrij willen vragen, dienen zij dat tijdig aan te vragen bij de assistent leerlingcoördinator. Er wordt dringend verzocht om afspraken te plannen buiten de lestijden van de leerling. Dat geldt naast consulten bij de tandarts e.d. ook voor afspraken als het oefenen voor het brommercertificaat. De school werkt niet mee aan verlof voor (trainingen voor) niet aan school gerelateerde wedstrijden. De school neemt een beslissing over het al dan niet toestaan van het verzuim. Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld aan de leerplichtambtenaar. Voorafgaand aan een vakantie of na afloop ervan worden (behoudens zeer strikte uitzonderingen) geen extra uren of dagdelen vrij gegeven.

Wekelijkse collecte

Wij vinden het belangrijk om onder onze leerlingen te werken aan bewustwording als het gaat om menselijke nood in de wereld. Zo willen we aan de leerlingen meegeven dat ‘geven’ een basishouding van ons behoort te zijn. Daarom wordt er iedere maandag gecollecteerd voor een goed doel.

Voorzieningen

Mediatheek

De school heeft de beschikking over een mediatheek. Hier kunnen leerlingen op de computers zelfstandig werken aan schoolwerk. Voor de bovenbouw geldt dat ook in Z-uren ingetekend kan worden voor de mediatheek. Naast het werken op computers kunnen leerlingen terecht om boeken te lenen. Dit kunnen boeken zijn in opdracht van de school, maar ook leesboeken voor ontspanning. Het lenen van boeken is gratis. Wel is het gebruik van de leerlingenpas verplicht.

De mediatheek is zoveel mogelijk alle lesuren en pauzes open. Dagelijks werkt een aantal vrijwilligsters, meestal moeders van (oud-) leerlingen, in de mediatheek. Zij zorgen een ochtend en/of middag per week voor de uitleen en de inname van de boeken. Bij hen of bij de mediathecaresse kunnen leerlingen altijd terecht met vragen over bijvoorbeeld boeken en uittreksels, printtegoed, aanvragen nieuwe leerlingenpas, gebruik laptop of koptelefoon en dergelijke. Gebruiks- en gedragsregels voor de mediatheek en het computernetwerk worden aan het begin van de schoolloopbaan met de leerlingen besproken eventueel gecombineerd met een bezoek aan de mediatheek.

Consumpties

Voor de leerlingen zijn er op school versnaperingen te koop. Dat gebeurt deels via de verkoopbalie in de pauzes, maar ook via automaten.

 

Leerlingenkluis

Een leerlingenkluis kan gehuurd worden voor € 17,- per kind per jaar. Deze grotere kluis is geschikt voor het opbergen van boeken, gymkleding, jas e.d. Voorafgaand aan het schooljaar zullen we u berichten over de mogelijkheid een kluisje aan te vragen. Wordt er geen kluisje gehuurd, dan is er voor de mobiele telefoon een kluisje beschikbaar. Het gebruik daarvan is kosteloos. Meer informatie in hoofdstuk 6.3.

 

Schoolkrant

Tenminste één keer per jaar verschijnt er een schoolkrant, digitaal en/of op papier. Medewerking aan deze schoolkrant, die bezinnend en ontspannend van karakter wil zijn, staat voor alle leerlingen open. De redactie wordt gevormd door leerlingen uit verschillende klassen en enkele docenten.

Musiceren

Muziek heeft op school een belangrijke plaats. Behalve bij het vak muziek wordt er ook buitenom de lessen muziek gemaakt.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • Het schoolkoor: vanaf de derde klas kan iedereen lid worden. Er wordt een keer per week in de lunchpauze geoefend. Een aantal keer per jaar wordt er een concert gegeven waaraan dit koor meewerkt.
 • Messiahproject: vanaf de derde klas kan iedereen hieraan meedoen. Dit project begint na de zomervakantie en eindigt in februari. Er is een uitvoering in Leiden in de Pieterskerk. 
 • Ensemble: als er voldoende leerlingen zijn die in een groep willen musiceren wordt er een ensemble georganiseerd.


Veiligheid

EHBO/BHV

Onze locatie beschikt over gekwalificeerde personeelsleden die samen de BHV-commissie vormen.

Veilig Honk

Een veilig honk is een plek waar kinderen onderweg terecht kunnen voor hulp wanneer er iets aan de hand is. Zie voor meer informatie hoofdstuk 1.8.

Contacten

Leerlingondersteuning

Soorten leerlingondersteuning schoolbreed: zie onze website.

Leerling-voor-jou

Deze locatie biedt naast het schoolbrede zorgaanbod iets bijzonders: leerling-voor-jou. Leerlingen die een luisterend oor bieden aan andere leerlingen. Een aantal leerlingen uit de bovenbouw is getraind om op school te bemiddelen in conflicten tussen leerlingen onderling, om samen met de mentor hulp te bieden bij pestgevallen, ruzies en dergelijke. Kortom; het zijn leerlingen die helpen bij problemen die zich tussen leerlingen voordoen. Ook bieden ze een luisterend oor aan leerlingen die met persoonlijke problemen lopen en die met een ander willen delen. Alle gevallen waarin de zogenaamde lvj'ers actief zijn, worden gemeld bij een van de contactpersonen voor lvj’ers (dat zijn de vertrouwenspersonen van onze locatie), waarna indien nodig actie wordt ondernomen. 

 

Internationale contacten

Ga voor een indruk van onze activiteiten op het gebied van internationalisering naar hoofdstuk 2.6.

Lokale leerlingenraad

De locatie Klein Frankrijk kent per team een klankbordgroep waarin leerlingen wordt gevraagd om mee te denken met  het reilen en zeilen in hun afdeling. Vanuit deze klankbordgroepen worden leerlingen afgevaardigd naar de lokale leerlingenraad. We vinden het belangrijk dat ook leerlingen op deze manier actief kunnen meedenken over zaken en ontwikkelingen die op school plaatsvinden.

Ouderadviesraad

Aan de Goese locaties is een gezamenlijke ouderadviesraad (oar) verbonden. De oar heeft als doel het contact tussen ouders en school te vergroten en heeft een adviserende taak op verschillende gebieden. 

De oar vergadert ongeveer vier keer per schooljaar. In oktober of november vinden er verkiezingen plaats. De veranderde samenstelling wordt gepubliceerd inde e-mailnieuwsbrief aan ouders.

Contact:

Contactavonden

Dit schooljaar staan de contactavonden gepland op de volgende data:

 • dinsdag 12 en woensdag 13 december 2023
 • donderdag 21 maart 2024

Contactpersonen

Zie Contact Goes Klein Frankrijk - Calvijn College.