6. Ouders en school

6.3 Schoolkosten

Er zijn vier categorieën schoolkosten: kosten voor leermiddelen, kosten voor materialen die nodig zijn om onderwijs te volgen, aanschaf elektronische informatiedragers en de vrijwillige ouderbijdrage. In bijlage 6 vindt u een overzicht van de schoolkosten per leerjaar.

6.3.1 Leermiddelen

De eerste categorie schoolkosten komt voor rekening van de school. Het Calvijn College werkt met een leermiddelenfonds. De school schaft leermiddelen aan en stelt deze aan de leerlingen ter beschikking. Dit is een uitvloeisel van de door de overheid genomen maatregel om leermiddelen ‘gratis’ aan te bieden. Onder deze regeling vallen leerboeken, werkboeken, tabellenboeken, examentrainingen/-bundels, eigen lesmateriaal van de school, bijbehorende cd’s en dvd’s en de (toegangs-)kosten van digitaal lesmateriaal. De leerlingen dienen zorgvuldig met de gehuurde boeken om te gaan. Vandaar ook de voorwaarde van een goede, stevige tas. Voor diverse afdelingen van het vmbo geldt dat de leerling een aantal praktijkboeken na afloop van de schoolperiode mag houden. Usb-sticks mogen in principe niet gebruikt worden binnen de school. In plaats daarvan kunnen leerlingen vrijwel onbeperkt online gegevens opslaan in OneDrive. Hiervan kunnen ze zowel thuis (als daar een internetaansluiting is) als op school gebruikmaken. De OneDrive kan ook gekoppeld worden aan Magister, zodat directe vanuit de ELO de bestanden in de OneDrive te gebruiken zijn.

Agenda
In de onderbouw stelt het Calvijn College het gebruik van de tijdplanner verplicht. Een agenda die meer mogelijkheden biedt voor planning. Deze planner wordt door de school kosteloos aan de leerlingen verstrekt. Afhankelijk van de locatie biedt de school de planner ook in andere leerjaren aan. Als de leerling in de bovenbouw gebruik wil maken van een eigen agenda, dan mag de inhoud daarvan niet strijdig zijn met de christelijke identiteit van de school. 

 

Dubbel boekenpakket
Het is op onze school mogelijk om een dubbel boekenpakket te ontvangen, uitvraag hiervan wordt voor de start van het schooljaar gerealiseerd via de teamleider. Wanneer er sprake is van medische zorgen wordt deze, na overleg van een doktersverklaring, gratis verstrekt. Wanneer er geen sprake is van medische redenen wordt er per pakket 250 euro in rekening gebracht.

 

6.3.2 Benodigde materialen

In de tweede categorie schoolkosten gaat het om materialen die nodig zijn voor het uitvoeren van de lessen op school. Het gaat dan om rekenmachines, schriften, ringbanden, kosten van ICT-applicaties, woordenboeken, schrijfgerei, gereedschap, gymkleding en dergelijke. Deze komen voor rekening van de ouders en sommige zaken zoals gymkleding kan via de school aangekocht worden.

Gymkleding
School biedt goede kwaliteit gymkleding aan die voldoet aan de voorschriften van de school. Dit wordt uitgereikt tijdens de eerste gymles van de eerste klas. Ook in de latere leerjaren is het mogelijk om nieuwe schoolgymkleding aan te schaffen, mocht deze versleten zijn of niet meer passen. Ouders die daar geen gebruik van willen maken, dienen dan wel kleding aan te schaffen die aan de eisen van de school voldoet. Dat zijn de volgende criteria: een korte, marineblauwe broek tot op de knieën, eventueel voor het buitensporten een donkere trainingsbroek (een lange trainingsbroek mag alleen buiten gedragen worden op het veld) en een niet te wijd of te strak kobaltblauw T-shirt met een hooggesloten ronde hals en korte mouwen.

 

Betalen
Kort na de start van het schooljaar ontvangen ouders een rekening voor deze kosten per leerjaar. Een overzicht van zelf aan te schaffen materialen per vak treft u aan in bijlage 6. In deze bijlage staan ook activiteiten opgesomd waaraan op vrijwillige basis deelgenomen kan worden. Let op: een atlas hoeven leerlingen niet zelf aan te schaffen.

 

Printtegoed
Iedere nieuwe leerling ontvangt 1 euro als starttegoed. Indien gewenst kan in de mediatheek printtegoed bijgekocht worden.

 

6.3.3 Aanschaf elektronische informatiedragers

De derde categorie schoolkosten is de aanschaf van elektronische informatiedragers. Dit is voor het Calvijn College niet van toepassing.

6.3.4 Vrijwillige ouderbijdrage

De vierde categorie schoolkosten, ook wel bekend als de vrijwillige ouderbijdrage, betreft kosten voor extra activiteiten en dergelijke (zie tevens bijlage 6), kluisjes en het ouderbijdragefonds.

Kosten voor extra activiteiten

De school vraagt ouders per schooljaar maximaal 85 euro voor eendaagse excursies, klassenavonden of andere (culturele) activiteiten en maximaal 290 euro voor meerdaagse excursies per schooljaar. (m.u.v. Rome-excursie gymnasium: gevraagde bijdrage is 515 euro). Voor de bovenbouw kader/basis in Kerkpolder geldt een maximale bijdrage van totaal 150 euro voor excursies in het 3e en 4e leerjaar. In de bovenbouw havo/vwo komen bij enkele vakken excursies voor die een verplicht onderdeel van het examenprogramma uitmaken. Wanneer de school een excursie verplicht stelt, komen de kosten voor de school. In het geval dat een leerling door eigen keuze veel vakken volgt, kan het maximum van 85 euro worden overschreden. Kosten voor het afscheid voor de examenklassen bedragen maximaal 90 euro. In bijlage 6 worden deze activiteiten verder uitgewerkt. Wanneer leerlingen niet deelnemen aan deze activiteiten, worden er geen kosten in rekening gebracht en krijgt de leerling een alternatief programma aangeboden.

Het is wettelijk niet toegestaan om leerlingen uit te sluiten van activiteiten waarvoor een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd, ook als ouders deze bijdrage niet hebben betaald.


 

Kluisjes
Een leerlingenkluisje kan gehuurd worden voor 17 euro per kind per jaar. Er geldt een aantal voorwaarden:

  1. De schoolregels gelden ook voor het gebruik van kluisjes. Bij misbruik wordt de huur van het kluisje opgeheven, het betaalde bedrag kan niet teruggevorderd worden.
  2. Bij verlies van de pas/sleutel of schade aan het kluisje zijn de kosten voor rekening van de leerling. 
  3. Het kluisje is in principe eigendom van de school. De school houdt zich dan ook het recht voor om de kluisjes regelmatig te controleren op inhoud.

De minikluisjes ten behoeve van de smartphone worden gratis ter beschikking gesteld aan leerlingen. Vanaf schooljaar 2021-2022 wordt géén borg meer gevraagd. Meer informatie hierover in bijlage 2.

Kosten voor ouderbijdragefonds
Op het Calvijn College valt ook de vrijwillige ouderbijdrage ten behoeve van kosten leerlingenondersteuning in de hierboven beschreven derde categorie schoolkosten. Dit wordt ook aan het begin van het schooljaar gefactureerd.

Vanuit deze ouderbijdrage worden er verschillende kosten vergoed in het kader van ondersteuning van leerlingen: het ouderbijdragefonds. Te denken valt aan de inzet van orthopedagogen of maatschappelijk werk via school. Deze specifieke kosten worden niet voor iedere leerling gemaakt. Wel kan iedere leerling ervoor in aanmerking komen om deze extra begeleiding te ontvangen, die vanuit dit fonds bekostigd kan worden. Vanuit het solidariteitsprincipe doen we een beroep op alle ouders om met de vrijwillige bijdrage van 41 euro per leerling het ouderbijdragefonds te steunen. Ook de opbrengst van de schoolkantines komt aan het fonds ten goede.

Bewust is door de school niet gekozen voor het profijtbeginsel. Dit zou betekenen dat voor iedere ‘verstrekking’ die betaald wordt uit het ouderbijdragenfonds meteen een rekening uitgeschreven wordt. In plaats daarvan wordt eenmaal per jaar een bedrag in rekening gebracht. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. Wij doen echter een dringend beroep op een ieder om deze bijdrage te betalen.

Vanaf schooljaar 2021-2022 is het wettelijk niet meer toegestaan om leerlingen uit te sluiten van activiteiten waarvoor een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd, ook als ouders deze bijdrage niet hebben betaald.

Betalen
U ontvangt onze facturen digitaal. Er gelden twee betaalmogelijkheden: meteen via iDEAL regelen of zelf overmaken. Voor kleine bedragen zal enkel iDEAL aangeboden worden. Bij facturatie vanaf 200 euro is er de mogelijkheid om gespreid te betalen.

 

Tegemoetkoming ouders

De tegemoetkoming ouders is voor het grootste gedeelte opgenomen in het kindgebonden budget, dat u meestal automatisch ontvangt via de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie op www.toeslagen.nl. Ouders met financiële problemen kunnen een beroep doen op de Stichting Leergeld. Deze stichting zorgt ervoor dat schoolgaande kinderen uit gezinnen met weinig geld toch mee kunnen doen met activiteiten, zowel op school als buiten schooltijd. Ga voor meer informatie naar www.leergeld.nl.