8. Locaties

8.6 Locatie Middelburg

Profiel

Locatie Middelburg telt circa 410 leerlingen. Het is een kleine, overzichtelijke locatie met leerlingen die vrijwel allemaal op de fiets naar school komen. Leerlingen kunnen er terecht voor klas 1 en 2 (stream 1-3) en vmbo-3 en -4 tl+.

Meer informatie over ons onderwijsaanbod

We werken in een prachtig gebouw met een mooi plein. Een fijne plek om te werken, te leren en elkaar te ontmoeten.


Typerend voor de cultuur: open, goed georganiseerd, ordelijk en duidelijk.


Met leerlingen en personeel vormen we samen niet alleen een leergemeenschap, maar ook een leefgemeenschap. Relatie tussen personeel en leerlingen, en ook tussen leerlingen onderling vinden we heel belangrijk. De onderlinge betrokkenheid is groot.

De school zet in op kansrijk onderwijs waarbij zij zich richt op talentontwikkeling van leerlingen én personeel. Leerlingen kunnen zelfstandig werken in een open leercentrum en ontvangen uitdaging op maat. Voorbeelden zijn het aanbod van plusprojecten, science, de techklas en keuzewerktijd met praktische vakken.

Zoveel mogelijk kansen

Elke leerling mag er zijn: al onze leerlingen willen we zoveel mogelijk kansen bieden. Als het nodig is, bieden we extra ondersteuning. Daarvoor is veel deskundigheid in huis. We willen onze leerlingen graag verder helpen in hun ontwikkeling en we rekenen ook op de inzet van onze leerlingen. We stimuleren het zelfstandig werken en samen werken met elkaar. Dat zijn belangrijke vaardigheden.

Christen in de samenleving

Ons onderwijs richt zich niet alleen op goede cijfers. We vinden het belangrijk dat je ook als christen leert staan in deze samenleving. Op heel veel verschillende manieren besteden we daar aandacht aan.

Onderwijsroute

Leerlingen die vmbo tl+ volgen, kunnen de hele schoolperiode in Middelburg blijven. Voor klas 3 en 4 van vmbo bb en kb kunnen zij terecht op de locatie Krabbendijke Kerkpolder. Voor havo en atheneum vanaf klas 3 en voor gymnasium vanaf klas 1 gaan leerlingen naar locatie Goes Klein Frankrijk.

Bereikbaarheid

Bezoek- en postadres

Kruitmolenlaan 60

4337 KR Middelburg

Telefoon: (0118) 61 48 73

Sms-dienst

Bij afwezigheid van een docent worden leerlingen via een sms-bericht geïnformeerd over lesuitval. Dit kan alleen als er een goed telefoonnummer in het administratieprogramma Somtoday staat. Daarvoor is de leerling zelf verantwoordelijk.

 

Onderwijs

Opmerking bij lestijdenoverzicht:

Vijf minuten vóór aanvang van les 1, les 3, les 5 en les 7 gaat er een eerste bel. Na deze bel gaan de leerlingen het klaslokaal binnen, zodat bij de tweede bel de les kan beginnen. Tijdens de tweede pauze eten de leerlingen in het lokaal onder leiding van een docent.

Zelfstandig-werkuren

Soms zijn er uren waarop de docent niet aanwezig is. Die uren willen we zoveel als mogelijk is ook nuttig besteden. Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • Een andere docent neemt de les waar.
 • Onder leiding van een docent gaan we ontspannen stillezen.
 • Zelfstandig studeren of werken aan een opdracht in het open leercentrum.
 • Sporten in de gymzaal, de fitnessruimte of op het plein onder leiding van de sportcoaches.

Zo gaat er geen onderwijstijd verloren.

Keuzewerktijd en excelleren

Op het rooster in klas 1 en 2 staat ook keuzewerktijd. Een deel daarvan wordt ingevuld met mentoraatslessen.

In stream 1 hebben we het vak science. In dat vak werken we aan projecten waarbij de leerling op een onderzoeksmatige manier leert denken, planmatig werken en waarin hij uitgedaagd wordt om pittige problemen op te lossen en tegelijk ook met de handen iets te maken. Het is heel gevarieerd, waarbij de leerling zichzelf leert ontdekken: waar ben ik goed in? In deze projecten zit gebruik van ICT verweven.

Excelleren. Voor leerlingen die de lesstof heel snel onder de knie hebben, hebben we plusprojecten. In een klein groepje of soms alleen, wordt gewerkt aan een project tijdens gewone lessen. De leerling mag dan een aantal lessen verzuimen (in overleg met de docenten) en aan het project werken. Er is een docent die regelmatig met betreffende leerlingen overleg heeft over hun project.

In stream 2 werken we in de keuzewerktijd met praktische vakken. Daarin wordt ook projectmatig gewerkt. In klas 2 wordt de keuzewerktijd ingevuld met het vak dienstverlening & producten. Dat is ook projectmatig onderwijs, waarbij er meteen ook aandacht is voor kennismaken met verschillende leerroutes in het vmbo. Dan kunnen leerlingen ontdekken wat het best bij hen past.
 
In stream 3 hebben we geen keuzewerktijd. Het onderwijs in deze afdeling is sterk praktijkgericht. Al vrij snel maakt een leerling hier keuzes die te maken hebben met de vervolgroute. Leerlingen worden begeleid bij het maken van hun keuzes.

De techklas zijn lessen op de woensdagmiddag, het 7e en 8e uur. Leerlingen kunnen inschrijven om deel te nemen aan lessen in techniek. Dit is een extra onderwijsaanbod, waarvoor bij de leerlingen veel animo is.

Buitenlesactiviteiten

 

Excursies

Binnen onze locaties kennen we eendaagse en meerdaagse excursies. Excursies hebben een educatief karakter en daarom is deelname daaraan sterk aanbevolen. We verwachten van de leerlingen dat zij deelnemen aan zowel de eendaagse als de meerdaagse excursies, tenzij er in overleg met de ouders is vastgesteld dat er voor hen zwaarwegende redenen zijn om voor hun kind van deelname af te zien. Leerlingen die om deze redenen niet meegaan, volgen die dag(en) op school een zinvol vervangend programma.

In het voor- en najaar worden excursiedagen georganiseerd. De reisdoelen voor de verschillende leerjaren zijn verschillend. Door de excursies kunnen de leerlingen leerervaringen opdoen die in school niet mogelijk zijn. In de hogere leerjaren gaan de excursies naar het buitenland. De kosten voor excursies en dergelijke zijn te vinden in hoofdstuk 6.3.

Klassenavonden

Op onze locatie is het mogelijk om onder leiding van de mentor een klassenavond te organiseren. Voor de groepsvorming en onderlinge verbondenheid is het goed ook eens op een andere manier met elkaar bezig te zijn, zoals samen pannenkoeken of frites bakken, eten of een spelletje doen. Uiteraard moeten vooraf duidelijke afspraken gemaakt worden: tijdig stoppen en zich houden aan de gebruikelijke schoolregels. Voor klas 1 wordt aan het begin van het schooljaar één klassenavond georganiseerd in de school en aan het eind van het schooljaar één klassenavond buiten de school. Voor alle andere klassen is één klassenavond in het jaar (buiten de school) toegestaan. Elke klassenavond wordt door middel van een briefje of mail aangekondigd. Heeft u geen briefje of mail ontvangen, dan is deze avond georganiseerd buiten verantwoordelijkheid van de school. Een klassenavond begint meestal na de laatste les en is uiterlijk om 21.00 uur afgelopen. Er wordt alleen huiswerkvrij gegeven voor die vakken die op de dag van de klassenavond en op de volgende dag gegeven worden.

Schoolregels

Leerlingenreglement

We vinden een prettig en positief werkklimaat belangrijk. Daar moeten we met elkaar ons best voor doen. We kunnen dit kort samenvatten in drie woorden:

 1. Doelgericht
 2. Respect
 3. Verantwoordelijkheid

Doelgericht

We denken eraan dat ons leven een doel heeft: leven tot eer van God. Daarom gebruiken we de gaven die de Heere ons gegeven heeft zo goed mogelijk. Dat betekent dat we zo goed mogelijk ons best doen en dat we ons inspannen op school om goede resultaten te halen.

Respect

Ten opzichte van de Heere en Zijn Woord spreken we niet over respect, maar over eerbied. Dat blijkt uit onze houding tijdens dagopeningen, het omgaan met onze Bijbel en het gehoorzamen van Gods geboden. In de omgang met elkaar gebruiken we de regel van de Heere Jezus in Matth. 7:12: Behandel de ander, zoals jij behandeld wilt worden. We hebben ook respect voor de eigendommen van anderen: we zijn daar zuinig op.

Verantwoordelijkheid

Dat heeft alles te maken met ons gedrag. Wat dat betekent hebben we samengevat in een paar korte zinnetjes:

 1. Ik denk na over mijn gedrag.
 2. Ik denk na over de gevolgen en de risico’s van mijn gedrag.
 3. Ik kan mijn gedrag uitleggen.
 4. Ik houd rekening met anderen.
 5. Ik houd me aan de afspraken.
 6. Ik herstel mijn fouten.


Als we dit allemaal doen, dan zijn er weinig regels meer nodig. Het is natuurlijk niet genoeg om alleen aan deze dingen te denken, we moeten het ook doen. Herrie maken op de gang past niet bij rekening houden met anderen. Als we respect hebben voor de eigendommen van anderen, dan zijn we niet onnodig in de fietsenstalling: dat leidt tot schade aan de fietsen. Onze tas willen we graag bij het lokaal kunnen achterlaten in de pauze. Daarom zijn we in de pauze allemaal in de aula of op het plein. Heel logisch is dat.

Zo hebben we nog enkele afspraken:

 1. Tijdens de lesdag blijf je op het terrein van school, tenzij de docent je een opdracht geeft buiten het schoolterrein.
 2. Ramen openen en sluiten en zonwering of thermostaatknoppen bedienen gebeurt alleen met toestemming van de docent.
 3. Als je onverhoopt te laat bent, haal je een briefje in de mediatheek. Als je ongeoorloofd te laat bent, ga je je in de middagpauze melden bij je teamleider.
 4. Roken is niet toegestaan: dat schaadt je gezondheid en de gezondheid van anderen.
 5. Voor onze telefoon geldt: thuis of in de kluis; we investeren in live-contacten. De regels voor mediagebruik staan beschreven in bijlage 2
 6. Als je fiets op school blijft staan, meld je dit even bij de conciërge.

In bijlage 2 treft u schoolbrede regels aan.

Te laat komen

De maatregelen die schoolbreed gelden bij te laat komen en spijbelen, staan beschreven in bijlage 2.

Absent melden

Wanneer een leerling de lessen niet kan bijwonen, wordt dit tussen 08.00 en 08.30 uur door een van de ouders telefonisch doorgegeven.

Vrij vragen voor (tand)arts

Wilt u bezoeken aan tandarts of dokter en muzieklessen buiten de lestijden afspreken? Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag duren de lessen in principe tot 15.35 uur en op woensdag tot 13.55 uur. Wij verzoeken u rekening te houden met het hiervoor genoemde. Ook als uw kind volgens het rooster eerder uit is, want door roosterwijzigingen kan een lesdag langer duren. Voor bezoek aan de orthodontist wordt op het hiervoor genoemde een uitzondering gemaakt. Zie ook hoofdstuk 7.3.

Wekelijkse collecte

Iedere maandag wordt er gecollecteerd voor de adoptiekinderen. Daar is maandelijks een flink bedrag voor nodig. Daarmee kunnen we ervoor zorgen dat jongeren in ontwikkelingslanden ook een goede opleiding kunnen krijgen en vooral ook bekend raken met het Woord van God. Het is voor ons allemaal goed om te denken aan onze naaste, die het minder heeft. Wanneer er meer geld opgehaald wordt dan voor de adoptiekinderen nodig is, gaat het overige naar de zending.

Voorzieningen

Open leercentrum

Onze school heeft een open leercentrum. Dat is een ruimte waar gestudeerd kan worden: met of zonder laptop, zelfstandig of onder begeleiding van een docent. Hier kunnen ook kosteloos boeken worden geleend. Behalve boeken voor het vak Nederlands, fijne leesboeken, zijn er ook informatieve boeken. De leesboeken zijn ingedeeld in verschillende niveaus voor moeilijkheidsgraad. We verwachten van iedereen dat hij of zij zuinig is op de boeken. Heel veel leerlingen maken van deze mogelijkheid gebruik. In het open leercentrum kan huiswerk worden gemaakt. Om een laptop te gebruiken is een schoolpasje nodig. Het is – om misbruik te voorkomen - niet toegestaan om de pas aan een ander uit te lenen of van een ander te gebruiken. Van iedere gebruiker kan altijd worden nagegaan wat op de laptop gedaan is. Ieder is zelf verantwoordelijk voor het eigen pasje en voor wat er met dat pasje gedaan wordt. Verlies van het pasje zo spoedig mogelijk melden bij de mediathecaris. De mediathecaris beheert samen met enkele vrijwilligers het open leercentrum. Iedereen dient hun aanwijzingen op te volgen.

Consumpties

Bij de conciërge zijn verschillende soorten consumpties te koop. In het fruitseizoen is er ook fruit te koop. We hebben een waterautomaat met gekoeld water: met of zonder bubbels. Water drinken is gezond! Op onze locatie is het verboden om energiedrankjes te nuttigen. Een vriendelijk verzoek aan de ouders om deze drankjes niet mee te geven naar school.

Leerlingenkluis

Een leerlingenkluisje kan gehuurd worden voor € 17,- per kind per jaar. Voorafgaand aan het schooljaar zullen we u berichten over de mogelijkheid een kluisje aan te vragen. Wordt er geen kluisje gehuurd, dan is er voor de mobiele telefoon een kluisje beschikbaar. Het gebruik daarvan is kosteloos. Meer informatie in hoofdstuk 6.3.

Veiligheid

EHBO/BHV

Onze locatie beschikt over gekwalificeerde personeelsleden die samen de BHV-commissie vormen.

Preventief Gezondheidsonderzoek

Het preventief gezondheidsonderzoek bij de 13-/14-jarigen wordt door een jeugdverpleegkundige uitgevoerd op de scholen voor voortgezet onderwijs. Tijdens dit onderzoek wordt aan de hand van een vragenlijst een gesprek met de jongere gevoerd. Hierbij is er aandacht voor zowel de lichamelijke gezondheid als voor het psychosociaal functioneren.

Veilig Honk

Een veilig honk is een plek waar kinderen onderweg terecht kunnen voor hulp wanneer er iets aan de hand is. Zie voor meer informatie hoofdstuk 1.8.

Contacten

Lokale leerlingenraad

Op locatie Middelburg is een lokale leerlingenraad actief. De leden van deze raad worden door en uit leerlingen gekozen. Regelmatig hebben de leden van de raad overleg met de locatiedirecteur over uiteenlopende zaken.

Ouderadviesraad

Aan locatie Middelburg is een gezamenlijke ouderadviesraad (oar) verbonden. De oar heeft als doel het contact tussen ouders en school te vergroten en heeft een adviserende taak op verschillende gebieden.

De oar vergadert ongeveer vier keer per schooljaar. In oktober of november vinden er verkiezingen plaats. De veranderde samenstelling wordt gepubliceerd in de e- mailnieuwsbrief aan ouders.
 

Contact:

 

Contacten ouders-school

Voor de vorderingen, problemen en andere zaken die de leerling en de klas betreffen, kunt u contact opnemen met de mentor. Ouders kunnen vorderingen van hun kind volgen op Somtoday.

Voor de nieuwe leerlingen wordt er in de maand juni, voorafgaand aan het nieuwe schooljaar, een kennismakingsavond belegd. De leerlingen maken kennis met klasgenoten en mentor. Voor de ouders is er die avond informatie over allerlei praktische zaken.

Aan het begin van een nieuw schooljaar, in de maand september, beleggen we luistergesprekken met de nieuwe mentor. Op een luisteravond krijgt u de gelegenheid om vooral te vertellen over uw kind. We vinden het belangrijk dat wij als mentoren de leerlingen goed leren kennen en daar willen we ouders graag bij betrekken. In dit gesprek kan ook aan de orde komen welke specifieke vragen u heeft met betrekking tot de communicatie tussen u als ouders en de mentor.

In de maand november is er een voorlichtingsavond voor de ouders van alle tweede klassen. In het tweede leerjaar moeten er keuzes gemaakt worden over de vervolgroute. Op de voorlichtingsavond wordt u geïnformeerd over het keuzeproces en ook uw rol daarin.

In de maand oktober is er ook een voorlichtingsavond voor de leerlingen en ouders van de derde klas. Dan ontvangt u informatie over het programma van toetsing en afsluiting, het PTA. Een deel van het examenprogramma wordt al in de derde klas beoordeeld. Ook de vakkenpakketkeuze is een belangrijk keuzeproces in klas 3. Deze avond is voor de leerlingen verplicht en de aanwezigheid van ouders is dringend gewenst.

In de maand januari wordt er een gespreksavond belegd. Op die avond kunnen nog vragen over het keuzeproces besproken worden en andere onderwerpen die van belang zijn.


Voor alle avonden wordt de doelgroep uitgenodigd.

Contactavonden

Dit schooljaar staan de contactavonden gepland op de volgende data:

 • luisteravond (klas 1): dinsdag 19 september 2023
 • gespreksavond: dinsdag 23 januari 2024

 

Contactpersonen

Zie: Contact Middelburg - Calvijn College.