5. Zorg

5.2 Verzuim

Schoolverzuim is vaak een eerste indicatie van een zorgelijke ontwikkeling bij leerlingen. Tegelijk zien we dat het schoolverzuim de laatste jaren op alle scholen flink is toegenomen. Daarom wil het Calvijn College hier nadrukkelijk de vinger aan de pols houden. 

Bij herhaaldelijk te laat komen of spijbelen (12x) wordt de leerplichtambtenaar ingelicht (zie hoofdstuk 9.2.3). Deze kan de leerling oproepen voor een waarschuwend gesprek, een verwijzing doen naar HALT of eventueel een proces-verbaal opmaken. In geval van ziekte verwachten wij dat de oudersnaar school bellen om hun kind af te melden. Wanneer een kind niet afgemeld is en toch niet aanwezig, wordt er door school contact opgenomen met thuis.

Als er sprake is van langdurig verzuim, komt de schoolloopbaan van het kind in gevaar. Daarom wil de school vroegtijdig maatregelen nemen om opeenstapeling van problemen te voorkomen. De school komt in actie wanneer de leerling:

  • drie of meer keer voor een hele dag ziek gemeld wordt binnen twee maanden;
  • drie of meer keer ziek naar huis is gegaan binnen twee maanden;
  • meer dan veertig uur ziek is binnen twee maanden;
  • langer dan vijf dagen achter elkaar ziek is.

Eerst neemt de mentor contact op met de ouders om de reden van de absentie te bespreken en te vragen of er al een controle is geweest bij de huisarts of een specialist. Naar aanleiding van dit gesprek beslist de zorgcoördinator of er vervolgstappen gezet moeten worden. Dit kan betekenen dat er een gesprek op school georganiseerd wordt, waarin de onderwijsmogelijkheden worden afgestemd op de gezondheidstoestand van de leerling. Dit is meestal het geval wanneer de gezondheidssituatie van de leerling geen vragen oproept. In sommige gevallen kunnen ouders ook uitgenodigd worden voor het verzuimspreekuur. Er volgt dan een gesprek met de jeugdverpleegkundige en/of de leerplichtambtenaar, maar zonder aanwezigheid van de school. Het doel van dit gesprek is de (onderliggende) oorzaak van het verzuim te achterhalen en afspraken te maken over het verminderen ervan.