6. Ouders en school

6.2 Communicatie

Op tal van manieren informeert het Calvijn College ouders breder en wisselt de school met hen van gedachten.

6.2.1 Informatievoorziening naar ouders

Ouders ontvangen twee keer per jaar het full colour magazine Calvijn Contact. Daarin komen onderwerpen aan de orde als onderwijsontwikkelingen, interviews en activiteiten van leerlingen, variërend van excursies tot het winnen van vakprijzen. Elke locatie verstuurt periodiek ook per e-mail locatienieuws naar ouders. Naast Calvijn Contact verschijnt jaarlijks allerlei ander drukwerk, waaronder een schoolgids en diverse folders en brochures die onder ouders en leerlingen verspreid worden. Ook informeren we ouders per e-mail, via het ouderportaal en de website.

Zie ook 9.2.5 Regels sponsoring en adverteren en 9.2.4 Regels privacy en aansprakelijkheid.

6.2.2 Telefonisch contact

Verder is er uiteraard het telefonische contact. Dat zal plaatsvinden bij vrij vragen, persoonlijke vragen of problemen. Zie voor meer informatie hierover hoofdstuk 6.6.

6.2.3 Contactavonden

Mondeling en individueel contact is er ook tijdens de contactavonden. Gemiddeld twee keer per jaar wordt een contactavond georganiseerd. Tijdens deze avonden kunnen de ouders spreken met de mentor en een aantal vakdocenten. Op deze manier biedt de school de ruimte - en hopelijk wordt daar veel gebruik van gemaakt - om persoonlijk te spreken over de behaalde resultaten van een leerling, over het welbevinden op school, de persoonlijke situatie, en dergelijke. Data van contactavonden treft u aan in het locatiespecifieke deel van deze schoolgids.

6.2.4 Voorlichtingsavonden

Locaties organiseren jaarlijks diverse voorlichtingsavonden. Onder meer een voorlichtingsbijeenkomst voor ouders van toekomstige leerlingen, ouders met kinderen in klas 1 (over de gang van zaken in klas 1) en in klas 2 (in het vmbo wordt dan voor een bepaalde leerweg en afdeling gekozen). Voor dergelijke avonden ontvangen ouders een uitnodiging. Data waarop voorlichtingsbijeenkomsten plaatsvinden, kunt u ook vinden op onze website (Agenda).

6.2.5 Betrekken

We willen niet alleen informeren maar ook betrekken. Ouders, leerlingen en personeelsleden krijgen medezeggenschap in het beleid van de school. Informatie over de medezeggenschapsraad treft u aan in hoofdstuk 1.9. In hoofdstuk 1.10 komen de lokale leerlingenraden, ouderadviesraden en Adviesraad van kerken aan de orde.