2. Onderwijsaanbod

2.2.1 Streams in de onderbouw

De indeling in klas 1 en 2 is grofmaziger, omdat het soms op 11 of 12-jarige leeftijd lastig is om precies aan te geven wat de beste vervolgopleiding zal zijn. Daarom kennen we een verdeling in streams.

Leerlingen worden ingedeeld op basis van het advies van de basisschool, de kenmerken uit het onderwijskundig rapport en eventuele testgegevens. Er zijn vier verschillende streams. Omdat de streams alleen op het Calvijn College worden gebruikt, volgt hieronder per stream een opsomming welke schooladviezen in welke stream geplaatst worden:

  • stream 1

Leerlingen die vanuit het basisonderwijs een atheneum- of havo-advies krijgen en leerlingen die een gemengd advies havo/atheneum of vmbo tl+/havo krijgen. In deze stream wordt relatief veel een beroep gedaan op het abstract kunnen denken en het zelfstandig verbanden kunnen leggen tussen verschillende leerstofonderdelen.

  • stream 2

Leerlingen met een advies voor vmbo tl+ of vmbo kb.

  • stream 3

Leerlingen met een advies voor vmbo bb en de meer praktische kb-leerlingen. In stream 3 ligt het accent op concrete en praktische leerstof en minder op talen (alleen Engels wordt gedoceerd en geen Duits en Frans). 

  • stream 4

Leerlingen met een vmbo-basis advies die gebaat zijn bij extra individuele ondersteuning. Deze stream heeft daardoor meer het karakter van het speciaal onderwijs.

Het kan voorkomen dat er klassen zijn waarin twee streams gecombineerd worden, zogenaamde combiklassen. Naast de hiervoor genoemde streams kennen we binnen onze school het gymnasium, praktijkonderwijs en een vakhavo.