8. Locaties

8.5 Locatie Krabbendijke Kerkpolder

Profiel

Locatie Krabbendijke Kerkpolder telt ongeveer 450 leerlingen. Het is een vakschool. Leerlingen worden gevormd voor de beroepspraktijk. Zij kunnen op deze locatie vanaf klas 3 terecht voor vmbo bb/kb binnen de afdelingen bouwen, wonen & interieur; produceren, installeren & energie; economie & ondernemen; zorg & welzijn, en voor allround/rebound en pre-mbo.

Meer informatie over ons onderwijsaanbod

Typerend voor de cultuur: gericht op relatie, open en transparant, direct en duidelijk.

Het onderwijs is gericht op erkenning van de kwaliteiten van een leerling en ontwikkeling van zelfvertrouwen. Leerlingen ontdekken hun talenten en worden uitgedaagd om die verder te ontwikkelen. Ze worden opgeleid tot vakmensen. Naast algemene vaardigheden ligt de focus op de ontwikkeling van praktische vaardigheden. Daarom zijn de jaarlijkse vakwedstrijden ook zo belangrijk op de locatie.

Docenten hebben in het contact met leerlingen veel oog voor relatie. Voelbaar is: we gaan er sámen voor! Jaarlijks worden diverse samenbindende activiteiten opgezet. Het personeel staat pal voor de leerling en gaat heel ver in het bieden van uitleg en zorg op maat. 

Kernwaarden zijn respect, betrokkenheid, verantwoordelijkheid, echtheid en kwaliteit. Deze waarden krijgen uiting in schoolregels en activiteiten.

Bereikbaarheid


Bezoekadres:
Kerkpolder 50
4413 GB Krabbendijke
Telefoon: (0113) 50 29 20

Postadres:
Postbus 29
4413 ZG Krabbendijke

Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u terecht bij de:

 • teamleider: voor vragen met betrekking tot afwezigheid van uw zoon/dochter;
 • mentor: voor persoonlijke zaken, zoals gezinsomstandigheden, keuze vervolgstudie, stand van zaken met betrekking tot schoolresultaten, zorgen rondom de gezondheid van uw zoon/ dochter, zorgen rondom gedrag;
 • vervoerscoördinator: voor vragen met betrekking tot het vervoer (J.J. van Dalen);
 • locatiedirecteur: voor meer algemene zaken, zoals management en identiteit.

Onderwijs

Onderwijskwaliteit

De locatie heeft van de inspectie het predicaat goed gekregen voor zowel basis als kader. Dit is het hoogst haalbare resultaat.

Tussenuren en lesuitval

Lesuitval proberen we tot een minimum te beperken. Tussenuren worden zoveel mogelijk voorkomen. Helaas lukt dit niet altijd. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Buitenlesactiviteiten

Themadagen
In zowel klas 3 en 4 wordt er aandacht besteed aan toerusting en vorming. Dit doen we door middel van themadagen. De themadagen gaan over de volgende onderwerpen: waarden en normen, genotsmiddelen en verslaving, seksualiteit, ‘Media en jij’, ‘Een wereldburger’.

Excursies
Binnen onze locaties kennen we eendaagse en (misschien op termijn) meerdaagse excursies. Excursies hebben een educatief karakter en daarom is deelname daaraan sterk aanbevolen. We verwachten van de leerlingen dat zij deelnemen aan zowel de eendaagse als de meerdaagse excursies, tenzij er in overleg met de ouders is vastgesteld dat er voor hen zwaarwegende redenen zijn om voor hun kind van deelname af te zien. Leerlingen die om deze redenen niet meegaan, volgen die dag(en) op school een zinvol vervangend programma. In zowel de derde als de vierde klas worden excursies georganiseerd. Tijdens die excursies worden opdrachten uitgevoerd voor het vak ckv en lichamelijke opvoeding. 

Kosten: zie hoofdstuk 6.3.

Introductiedagen
De eerste dag van klas 3 bestaat gedeeltelijk uit introductie en kennismaking, met onder andere spelactiviteiten. Deze dag wordt gevolgd door een outdoordag in de eerste of tweede lesweek. Tijdens deze vervolgdag werken de leerlingen aan een PTA-opdracht voor het vak lichamelijke opvoeding. Ook hier geldt de mogelijkheid van een vervangend programma. 

Kosten: zie hoofdstuk 6.3.

Klassenavonden

Elke mentor probeert met zijn of haar klas een klassenavond te organiseren. Hierover wordt u altijd vooraf geïnformeerd. Op een klassenavond zijn twee personeelsleden aanwezig. De avond kan zowel binnen- als buitenschools georganiseerd worden.

Schoolregels

Leerlingenreglement

Al onze regels zijn verdeeld over vier letters: BROS. Dit is de afkorting van de woorden: Bijbels, Rust, Orde en Schoon. Elke BROS-regel hebben we aan één (of soms meerdere) kernwaarden gekoppeld.

Voor de smartphone geldt: thuis of in de kluis. De regels mediagebruik staan beschreven in bijlage 2

In bijlage 2 treft u schoolbrede regels aan.

Te laat komen

De maatregelen die schoolbreed gelden bij te laat komen en spijbelen, staan beschreven in bijlage 2.

Vrij vragen

Vrij vragen voor uw zoon/dochter kan schriftelijk, maar mag ook telefonisch. We verwijzen hierbij naar de ‘Richtlijnen extra verlof’ uit de leerplichtwet die u kunt vinden op onze website. Zie ook hoofdstuk 7.3.

Wekelijkse collecte

We collecteren op onze locatie elk jaar voor een goed doel. Dit gebeurt digitaal. Ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen krijgen een link toegestuurd waarna het heel makkelijk is om op elk moment een bedrag te doneren. We ondersteunen met het opgehaalde geld een vakschool in Sri Lanka. Voorzieningen

Mediatheek

Elke morgen is de mediatheek open. De leerlingen kunnen in de mediatheek terecht voor het lenen van boeken, het lezen van tijdschriften, het opwaarderen van printtegoed en het maken van huiswerk (op de computer).

Consumpties

In alle pauzes kunnen de leerlingen fruit kopen aan de balie in de aula. In de lunchpauze kunnen de leerlingen melk, karnemelk en chocolademelk kopen en is er ook de mogelijkheid om via een briefje van de docent het ‘broodje van de dag’ te bestellen. Deze kunnen dan genuttigd worden tijdens de lunch in het lokaal.Leerlingenkluis

Een leerlingenkluisje kan gehuurd worden voor € 17,- per kind per jaar. Voorafgaand aan het schooljaar zullen we u berichten over de mogelijkheid een kluisje aan te vragen. Wordt er geen kluisje gehuurd, dan is er voor de mobiele telefoon een kluisje beschikbaar. Het gebruik daarvan is kosteloos. Meer informatie in hoofdstuk 6.3.

Veiligheid

EHBO/BHV

Binnen de locatie zijn personen aanwezig die in geval van nood eerste hulp kunnen verlenen. De BHV’ers zijn: A.J.J. Adriaanse, M. Allewein, R. Baan, C.P. van de Breevaart, W. van den Meeberg, J. Neels, mw. J. Schipper-Berman, M.J. van de Vreede, A.P. Strijbis en M.J. Sturm. De EHBO’ers zijn: A.J.J. Adriaanse, M. Allewein, C.P. van de Breevaart, H.N. Copier, mw. M.C.M. Jansen- Coomans, A. Jansen, en M.J. van de Vreede. Als zich calamiteiten voordoen, spelen zij een hoofdrol bij de ontruiming van het schoolgebouw. Verder hebben wij een preventiecoördinator.

 

Veilig Honk

Een veilig honk is een plek waar kinderen onderweg terecht kunnen voor hulp wanneer er iets aan de hand is. Zie voor meer informatie hoofdstuk 1.8.

Contacten

Leerlingondersteuning

Wij bieden:

 • extra begeleiding in de integratiegroep;
 • pauzeopvang;
 • begeleiding tijdens praktijklessen;
 • bijles tijdens en buitenom het lesrooster;
 • pre-mbo traject (voor leerlingen die via een speciale leer-werkroute hun niveau 1 diploma halen);
 • Daarnaast hebben wij een time-out-voorziening voor onze eigen locatie en een rebound-/allroundvoorziening bovenbouw voor het hele Calvijn College;
 • Als leerlingen hun problemen met iemand willen delen, dan kunnen zij terecht bij een van onze vertrouwenspersonen.

Faalangst-, sova- en examenvreestrainingen

Elk schooljaar kunnen leerlingen een faalangsttraining volgen in de periode oktober tot en met maart. Hieraan kunnen ook leerlingen die examenvrees hebben deelnemen. In de periode januari tot maart wordt er een sova-cursus gegeven, soms in samenwerking met Indigo. Deze instelling is ook bereid de training ‘Op je hoede voor je woede’ te verzorgen, als hiervoor genoeg aanmeldingen zijn.

Dyslexiebegeleiding

De dyslexiebegeleiding in klas 3 en 4 is vooral gericht op het toewerken naar de examens en het leren omgaan met examenfaciliteiten. Aan het begin van het schooljaar kijken we welke begeleiding nodig is. Voor sommige leerlingen kan het nodig zijn wekelijks een contactmoment te hebben, bij anderen zal begeleiding op ad hoc-basis voldoende zijn.

In klas 3 wordt gekeken bij welke examenfaciliteiten de leerling het meest gebaat is. Dit doen we in overleg met de mentor en de vakdocenten. Voor sommige leerlingen kan het helpend zijn gebruik te maken van voorleessoftware. De examenfaciliteiten die in klas 3 gegeven worden, worden in klas 4 gecontinueerd.

Voor klas 4-leerlingen wordt een vast uur ingepland. Tijdens dit uur kunnen leerlingen terecht met vragen of wanneer ze extra begeleiding nodig hebben.

Huiswerkbegeleiding

Leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, worden door de mentor aangemeld bij het Begeleidingsteam (bgt). Dit team bespreekt welke vorm van begeleiding deze leerlingen nodig hebben. Huiswerkbegeleiding krijgt vorm in bijvoorbeeld het helpen bij het plannen van het huiswerk, het controleren ervan of het aanbieden van leerstrategieën. Deze begeleiding vindt meestal tijdens de gewone schooltijden plaats. Soms kan het nodig zijn dat een leerling langer op school blijft om aan zijn of haar huiswerk te werken. Dit komt ook voor bij leerlingen die om verschillende redenen thuis niet aan schoolwerk toekomen en die we daarom proberen ‘huiswerkvrij’ naar huis te laten gaan.

Rekenbeleid 

Het vak rekenen is verplicht voor alle leerlingen die geen eindexamen zullen doen in het vak wiskunde. Als eindniveau rekenen geldt voor vmbo basis en kader rekenniveau 2F. Naar dit eindniveau wordt toegewerkt bij het vak rekenen. Er worden toetsen afgenomen die een gemiddeld eindcijfer bepalen. Dit eindcijfer telt niet mee in de slaag-/zakregeling. Alle leerlingen die het vak wiskunde niet in hun vakkenpakket hebben, krijgen in klas 3 één uur per week een les rekenen. Leerlingen die het nodig hebben, krijgen extra hulp bij rekenen.

 

Taalbeleid

De examens Nederlandse taal zijn op niveau 2F geschreven. Dit betekent dat onze leerlingen genoemd niveau moeten beheersen. We proberen hiervoor te streven naar een eenduidig beleid voor zowel de AVO- als de praktijkvakken.

Soorten leerlingondersteuning schoolbreed: zie hoofdstuk 5.1.

Internationale contacten

Onze locatie heeft een samenwerkingsverband met Woord en Daad. Voorgaande jaren hebben er uitwisselingen plaatsgevonden met scholen in Bangladesh, Colombia en De Filipijnen. Nu loopt er een samenwerking met een school in Sri Lanka. Zie ook hoofdstuk 2.6.

Lokale leerlingenraad

Er is een lokale leerlingenraad aan de locatie verbonden, die een aantal keer per jaar vergadert. 

Twee leerlingen hieruit hebben ook zitting in de schoolbrede leerlingenraad. Al onze leerlingen kunnen met hun vragen/problemen bij de leden van de leerlingenraad terecht.

Ouderadviesraad

Aan de twee locaties in Krabbendijke is een gezamenlijke ouderadviesraad (oar) verbonden. De oar heeft als doel het contact tussen ouders en school te vergroten en heeft een adviserende taak op verschillende gebieden. 

De oar vergadert ongeveer vier keer per schooljaar. In oktober of november vinden er verkiezingen plaats. De veranderde samenstelling wordt gepubliceerd in de e-mailnieuwsbrief aan ouders.

Contact:

Contacten ouders - school

 • Voor vorderingen, problemen en andere zaken die leerling en klas betreffen, kunt u een afspraak maken met de mentor.
 • Voor de ouders van alle leerlingen worden er twee contactavonden belegd naar aanleiding van CR1-cijfers (voor de leerlingen van klas 3) of de resultaten van de eerste toetsperiode (voor de leerlingen van klas 4).
 • Naar aanleiding van CR2-cijfers wordt er één contactavond georganiseerd voor de ouders van de leerlingen van klas 3.
 • Voor de ouders van de leerlingen van klas 3 wordt er in september of oktober een kennismakingsavond georganiseerd.
 • In januari wordt er een voorlichtingsavond/beroepenmarkt belegd voor alle ouders mét zoon/dochter van zowel klas 3 als 4, in verband met de keuze van de vervolgstudie. De loopbaanbegeleider is op de twee laatstgenoemde avonden aanwezig om adviezen te geven.

Contactavonden

Dit schooljaar staan de contactavonden gepland op de volgende data:

 • dinsdag 16 januari en maandag 22 januari 2024 (klas 3 en 4)
 • dinsdag 9 april 2024 (klas 3)

Op de contactavonden is er een informatiestand van Indigo aanwezig om voorlichting te geven over verslavende middelen.

Contactpersonen

Zie: Contact Krabbendijke Kerkpolder - Calvijn College.