6. Ouders en school

6.5 Klachtenregeling

Wanneer ouders of personeelsleden vragen of problemen niet in goed overleg met de daartoe beschikbare personen (docenten, mentoren, teamleiders, directie) kunnen oplossen, vindt een behandeling van de klacht plaats volgens de klachtenregeling.

In grote lijnen houdt deze regeling in dat eerst tussen betrokkenen naar een oplossing gezocht wordt. Lukt dit niet, dan kan de klacht door de klager besproken worden met de vertrouwenspersonen klachtenregeling. Dit gesprek kan eventueel uitmonden in een officiële klacht bij de klachtencommissie. Deze commissie bestaat uit personen van buiten de school.


6.5.1 Vertrouwenspersoon-klachtenregeling

Binnen de school fungeren mw. N. Fierloos-de Groot en de heer J.M. Kaan als vertrouwenspersonen klachtenregeling. Mw. N. Fierloos-de Groot is bereikbaar via locatie Goes Klein Frankrijk, (0113) 21 10 20, fie@calvijncollege.nl en de heer J.M. Kaan via locatie Krabbendijke Kerkpolder (0113) 50 29 20, kaj AT calvijncollege DOT nl.

Zij hebben de volgende taken:

  • Het fungeren als aanspreekpunt voor klagers als het gaat om pesten, agressie, geweld, discriminatie, racisme en seksuele intimidatie;
  • Het opvangen van en het verlenen van nazorg aan de klager;
  • Het adviseren van klagers over eventueel verder te ondernemen stappen;
  • Het op verzoek begeleiden van personen die een klacht willen indienen bij de klachtencommissie van de VGS, die is ondergebracht bij Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO).

Voor klachten over zaken die met beleid te maken hebben zijn niet de vertrouwenspersonen contactpunt, maar het management.

Voor klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen klachtenregeling of met de vertrouwensinspecteur via telefoonnummer (0900) 111 31 11 voor advies over mogelijkheden hoe uw klacht opgelost van worden. 

 

6.5.2 Klokkenluidersregeling

Een werknemer, leerling of ouder die een gegrond vermoeden van een misstand of rechtsinbreuk heeft, kan gebruik maken van de klokkenluidersregeling. Melden kan zowel intern als extern.

Een misstand kan intern worden gemeld bij:

De melding wordt vervolgens voorgelegd aan de Commissie Integriteitsvraagstukken Reformatorisch Voortgezet Onderwijs. Een melding kan ook extern worden gedaan bij een daartoe bevoegde instantie. De regeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten van betrokkenen en moet daarom worden onderscheiden van de klachtenregeling.