8. Locaties

8.3 Locatie Goes Stationspark

Profiel

De locatie Goes Stationspark telt ongeveer 260 leerlingen. Leerlingen kunnen hier vier jaar lang vmbo-tl+ volgen. Er wordt onderwijs geboden voor klas 1 en 2 stream 2 en vmbo-3 en -4 tl+.

Meer informatie over ons onderwijsaanbod

Op deze kleine locatie is er oog voor elkaar. Het onderwijs wordt gekenmerkt door een brede opleiding en vorming. In een evenwichtige afwisseling van praktijk- en theorievakken kunnen leerlingen aan de slag met hoofd, hart en handen.

Bereikbaarheid


Bezoekadres:
Stationspark 25
4462 DZ Goes
Telefoon: (0113) 21 10 20

Postadres:
Postbus 362 
4460 AT Goes

 

Onderwijs

Lunchpauze

De totale lunchpauze wordt in tweeën gedeeld. Tijdens het eerste gedeelte krijgen de leerlingen in het lokaal gelegenheid hun lunch te nuttigen. In het tweede gedeelte van de lunchpauze zijn leerlingen vrij om zich in het schoolgebouw of op het schoolplein te begeven. 

Tussenuren

Als het niet lukt een lesuur waarvoor de eigenlijke docent afwezig is, te verschuiven, dan wordt geprobeerd er een waarneemuur van te maken. Bij het inzetten van waarnemen wordt eerst gekeken naar de klassen waarbij de wettelijke urennorm niet gehaald wordt. Bijna altijd kunnen leerlingen in een tussenuur terecht in de aula of de mediatheek. Indien er geen waarneming kan plaatsvinden, wordt geprobeerd om een tussenuur te verschuiven naar het begin of het einde van de schooldag. De leerlingen beginnen dan later of kunnen eerder naar huis. Als leerlingen een lesuur later kunnen beginnen, staat dat op de mededelingenborden aangegeven, en worden ze via een sms-bericht geïnformeerd. Bij plotselinge afwezigheid van een docent is het niet altijd meer mogelijk om leerlingen tijdig een bericht te sturen.

Buitenlesactiviteiten


Themadagen
Elk jaar worden er voor de leerlingen van vmbo-3,-4, themadagen georganiseerd. Dagen waarop een bepaald thema centraal staat, dat ook vanuit de Bijbel belicht wordt. In klas 2 werken we met het programma No Apologies. Dit is een programma van twee dagen dat ingaat op thema’s als media, vriendschappen en seksualiteit. Themadagen sluiten direct aan bij de algemene schooldoelstelling, die spreekt over opleiding en vorming. Vaak zijn het dagen waarop dingen worden gezegd om nooit te vergeten, woorden van blijvende waarde.

 

Excursies
Binnen onze locaties kennen we eendaagse en meerdaagse excursies. Excursies hebben een educatief karakter en daarom is deelname daaraan sterk aanbevolen. We verwachten van de leerlingen dat zij deelnemen aan zowel de eendaagse als de meerdaagse excursies, tenzij er in overleg met de ouders is vastgesteld dat er voor hen zwaarwegende redenen zijn om voor hun kind van deelname af te zien. Leerlingen die om deze redenen niet meegaan, volgen die dag(en) op school een zinvol vervangend programma.

 • Meerdaagse excursies: voor de leerlingen in klas 2 en vmbo-3 wordt een meerdaagse excursie georganiseerd. De excursie van klas 2 omvat twee of drie dagen, die van vmbo-3 vijf dagen. Ouders en leerlingen worden tijdig uitvoerig ingelicht over de precieze data, de verblijfplaats, de kosten, het programma van de excursie, enzovoort. Tijdens de excursies worden educatieve activiteiten uitgevoerd.
 • Eendaagse excursies: in het kader van verschillende vakken vinden er jaarlijks ook eendaagse excursies plaats. Deze excursies hebben een directe relatie met datgene wat in de lessen van een bepaald vak of bepaalde vakken aan de orde komt. 

  Kosten: zie hoofdstuk 6.3.

Klassenavonden
Leerlingen mogen samen met hun mentor, en eventueel een andere docent, één of twee keer per jaar in school een klassenavond organiseren. Het is goed om elkaar ook eens in een andere situatie dan in de klas te leren kennen. Zo’n klassenavond verstevigt vaak de band met de mentor. Voor de dag na de klassenavond wordt er geen huiswerk opgegeven. Natuurlijk wordt er van tevoren duidelijk afgesproken dat de leerlingen met elkaar de eventuele rommel opruimen. De ouders ontvangen een brief over de te houden klassenavond. Een klassenavond begint meestal al in de namiddag. Afhankelijk van dat tijdstip is de klassenavond uiterlijk om 21.00 uur afgelopen. Ook tijdens de klassenavonden gelden de gebruikelijke schoolregels. Aan de klassenavond zijn kosten verbonden die door de leerlingen gedragen worden. De mentor draagt er zorg voor dat deze kosten zo laag mogelijk blijven.

 

Schoolregels

Leerlingenreglement

Op onze school willen we graag een positief en prettig werkklimaat. Dat gaat niet vanzelf. Dat kan er alleen zijn als we daar met elkaar voor zorgen. Daarom hebben we enkele basisregels, die we samenvatten in drie woorden: veilig - vriendelijk – verantwoordelijk. Hierin maken we verschil tussen algemene leefregels en lesregels.

Algemene leefregels

 

Lesregels

Wanneer we ons zo gedragen, zijn heel veel dingen vanzelfsprekend. Natuurlijk zijn er ook regels die daarvan zijn afgeleid, of die nodig zijn om alles goed te kunnen organiseren. Deze locatieregels treft u hieronder aan:

 1. Je bent alleen in de fietsenstalling aanwezig om je fiets of brommer te stallen.
 2. Lessen mogen niet verstoord worden, dus in tussenuren ben je op de begane grond, of op het schoolplein.
 3. Tussen de middag ben je beneden.
 4. Aan het einde van een schooldag laat je geen eigendommen achter in de school.
 5. Voor de smartphone geldt: thuis of in de kluis. De regels mediagebruik staan beschreven in bijlage 2
 6. Roken is verboden.
 7. Energydrank is verboden.

In bijlage 2 treft u schoolbrede regels aan.

Te laat komen

De maatregelen die schoolbreed gelden bij te laat komen en spijbelen, staan beschreven in bijlage 2.

Vrij vragen

Voor het geven van verlof hanteert de school de wettelijke kaders. Als ouders voor hun kind vrij willen vragen, dienen zij dat tijdig aan te vragen bij de coördinator. Er wordt dringend verzocht om afspraken te plannen buiten de lestijden van de leerling. Dat geldt naast consulten bij de tandarts e.d. ook voor afspraken als het oefenen voor het brommercertificaat. De school werkt in principe niet mee aan verlof voor (trainingen voor) niet aan school gerelateerde wedstrijden. De school neemt een beslissing over het al dan niet toestaan van het verzuim. Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld aan de leerplichtambtenaar. Voorafgaand aan een vakantie of na afloop ervan worden (behoudens zeer strikte uitzonderingen) geen extra uren of dagdelen vrij gegeven.

Wekelijkse collecte

Wij vinden het belangrijk om onder onze leerlingen te werken aan bewustwording als het gaat om menselijke nood in de wereld. Zo willen we aan de leerlingen meegeven dat ‘geven’ een basishouding van ons behoort te zijn. Daarom wordt er iedere maandag gecollecteerd voor een goed doel.

Voorzieningen

Consumpties

Voor de leerlingen zijn er op school versnaperingen te koop.

Mediatheek

De school heeft de beschikking over een mediatheek. Hier kunnen leerlingen op de computers zelfstandig werken aan schoolwerk. Naast het werken op computers kunnen leerlingen terecht om boeken te lenen. Dit kunnen boeken zijn in opdracht van de school, maar ook leesboeken voor ontspanning. Het lenen van boeken is gratis. Wel is het gebruik van de leerlingenpas verplicht. De mediatheek is in tussenuren een stilteruimte. Andere gebruiks- en gedragsregels voor de mediatheek en het computernetwerk worden aan het begin van de schoolloopbaan met de leerlingen besproken.

Leerlingenkluis

Een leerlingenkluisje kan gehuurd worden voor € 17,- per kind per jaar. Voorafgaand aan het schooljaar zullen we u berichten over de mogelijkheid een kluisje aan te vragen. Wordt er geen kluisje gehuurd, dan is er voor de mobiele telefoon een kluisje beschikbaar. Het gebruik daarvan is kosteloos. Meer informatie in hoofdstuk 6.3.

Veiligheid

EHBO/BHV

Onze locatie beschikt over gekwalificeerde personeelsleden die samen de BHV-commissie vormen.

Veilig Honk

Een veilig honk is een plek waar kinderen onderweg terecht kunnen voor hulp wanneer er iets aan de hand is. Zie voor meer informatie hoofdstuk 1.8.

Contacten

Leerlingondersteuning

Soorten leerlingondersteuning schoolbreed: zie onze website.

 

Lokale leerlingenraad

De leerlingenraad is een groep leerlingen die regelmatig samen met iemand uit de schoolleiding bij elkaar komt. We vinden het belangrijk dat ook leerlingen hun bijdrage kunnen leveren aan het reilen en zeilen op school en ontwikkelingen die plaatsvinden.

Ouderadviesraad

Aan de Goese locaties is een gezamenlijke ouderadviesraad (oar) verbonden. De oar heeft als doel het contact tussen ouders en school te vergroten en heeft een adviserende taak op verschillende gebieden. 

De oar vergadert ongeveer vier keer per schooljaar. In oktober of november vinden er verkiezingen plaats. 

Contact:

Contactavonden

Dit schooljaar staan de contactavonden gepland op de volgende data:

 •  dinsdag 12 en woensdag 13 december 2023
 •  donderdag 21 maart 2024

Contactpersonen

Zie: Contact Goes Stationspark - Calvijn College.