9. Bijlagen

9.7 Verklarende woorden- en begrippenlijst

 • ARR allround-/reboundvoorziening
 • bgt begeleidingsteam
 • bhv bedrijfshulpverlening
 • BOF Beter Omgaan met Faalangst 
 • bovenbouw leerlingen in klas 3 en hoger
 • cdl centrale dienst leerlingenzorg
 • cvb college van bestuur
 • determinatie Het proces van selecteren van leerlingen naar de verschillende schooltypes
 • iab interne ambulante begeleiding 
 • integratiegroep Bedoeld voor leerlingen die een deel van de dag/week het onderwijs in de reguliere klas kunnen volgen en daarnaast een deel van de lesuren extra structuur, rust en/of begeleiding nodig hebben in een speciale groep. Individuele begeleiding van een onderwijsassistent valt hier ook onder.
 • lr leerlingenraad
 • lgf leerlinggebonden financiering
 • lob loopbaanoriëntatie en -begeleiding
 • mr medezeggenschapsraad
 • onderbouw leerlingen in klas 1 en 2
 • pta Programma van Toetsing en Afsluiting
 • pws profielwerkstuk
 • kwt keuzewerktijd, uren die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden voor zelfstandig of projectmatig werk
 • oar ouderadviesraad
 • rvt raad van toezicht
 • schuin bevorderen als een leerling te weinig punten heeft om te bevorderen naar de reguliere vervolgroute, kan hij/zij bevorderen naar een andere leerweg
 • sova sociale vaardigheden
 • stream Niveau in de onderbouw. Er zijn vier verschillende streams*
  1) havo/vwo en havo/vmbo tl
  2) vmbo tl, gl en kb
  3) vmbo bb
  4) vmbo bb met extra individuele begeleiding
 • teamleider Persoon die verantwoordelijk is voor een bepaald deel van het onderwijs binnen een locatie, valt rechtstreeks onder de locatiedirecteur.
 • Veilig Honk Een plek waar kinderen onderweg terecht kunnen voor hulp wanneer er iets aan de hand is.
 • zat Zorgadviesteam. Aan vergaderingen neemt naast de zorgcoördinator en de vertrouwensmentor(en) van de locatie een aantal externe deskundigen deel. Leerlingen met complexe of onduidelijke problematiek worden – na overleg met ouders – besproken.
 • ZAOS Aan de Zeeuwse Academische Opleidingsschool kunnen studenten een duaal opleidingstraject volgen om docent te worden binnen het voortgezet en/of beroepsonderwijs. Een unieke variant van duaal leren in de Provincie Zeeland.

*De verschillende soorten onderwijs worden toegelicht in hoofdstuk 2.2.