4. Kwaliteit

4.1 Meetbare kwaliteit

Identiteit vraag kwaliteit, dat is in het kort het uitgangspunt van waaruit we bezig zijn met de kwaliteit van ons onderwijs. 

We streven ernaar om op meetbare en/of merkbare wijze gestalte te geven aan de schooldoelstelling. De schooldoelstelling staat centraal in ons model waarmee we de kwaliteitszorg op school vormgeven. Dit model helpt ons bij het reflecteren op ons eigen handelen in relatie tot het doel van ons onderwijs.

4.1 Meetbare kwaliteit
 

Hieronder verstaan wij alle resultaten die te meten zijn met toetsen, enquêtes en dergelijke. Denk aan examenresultaten, slagingspercentages, tevredenheidsscores, doorstroomcijfers, waardering van de onderwijsinspectie, enzovoorts. We zijn de Heere dankbaar dat we voor deze onderdelen elke keer mooie scores mogen halen.

Resultaten

Onderbouwsnelheid
Onze leerlingen in de onderbouw stromen bijna allemaal onvertraagd door naar de tweede of derde klas. Het gemiddelde van de drie laatste schooljaren laat zien dat minder dan één procent van alle leerlingen bleef zitten (zie de groene balken in onderstaande tabel). De kleur groen betekent dat de school op of boven de norm zit die de inspectie heeft vastgesteld voor onze school, de lichtgrijze balk geeft deze inspectienorm aan. Omdat er op de locatie Krabbendijke Kerkpolder geen onderbouw is, staat deze locatie niet in de tabel.

Bovenbouwsucces

In onderstaande tabel kunt u zien hoe onze leerlingen in de bovenbouw het doen. Hoeveel procent van de leerlingen gaat over en haalt onvertraagd het diploma? De groene balk geeft de percentages van het Calvijn College aan, de grijze balk de inspectienorm voor de school. Omdat er op de locatie Goes Noordhoeklaan geen bovenbouw is, staat deze locatie niet in de tabel.

Examenresultaten

De tabel hieronder geeft de slagingspercentages per schooljaar weer met daarnaast het landelijk gemiddelde. 


Voor gedetailleerde informatie over onze school verwijzen we u naar de website scholenopdekaart.nl. Hier is per locatie een overzicht te vinden van hoe de school scoort, ook ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Tevens leggen we hier publieke verantwoording af van de kwaliteit van ons onderwijs. Kwaliteit houdt voor ons echter meer in dan alleen de daar genoemde zaken, vandaar dat we met name aandacht besteden aan de merkbare kwaliteit.