8. Locaties

8.4 Locatie Krabbendijke Appelstraat

Profiel

Locatie Krabbendijke Appelstraat telt ruim 530 leerlingen en heeft een breed onderwijsaanbod.  Op de locatie kunnen leerlingen terecht voor klas 1 en 2 (stream 1-4), vmbo-3 en -4 tl+, pro 1-5 en de rebound-/allround-voorziening.  

Meer informatie over ons onderwijsaanbod


Er heerst een prettige, open en gemoedelijke sfeer. Iedereen telt evenveel mee. Typerend voor de cultuur: gestructureerd, duidelijk én menselijk. 

Leerlingen worden uitgedaagd op hun niveau. In de hele locatie is een ontwikkeling aan de gang gericht op differentiatie in het aanbod van leerstof en vaardigheden. Daardoor wordt meer aangesloten op het niveau van de leerlingen.

De school heeft een focus op leerlingenzorg en een sterke zorgstructuur. De diversiteit aan zorgvormen is, gezien de breedte van het onderwijsaanbod én de huisvesting van een rebound-/allroundvoorziening, groot. De locatie toont betrokkenheid bij elk niveau. 

Kernwaarden zijn veilig, vriendelijk en verantwoordelijk. Deze gedragswaarden krijgen uiting in schoolregels en activiteiten.

Onderwijsroute

Leerlingen die vmbo tl+ of praktijkonderwijs volgen, kunnen de hele schoolperiode aan de Appelstraat blijven. Voor klas drie en vier van vmbo kb en bb kunnen leerlingen terecht op locatie Krabbendijke Kerkpolder. Voor havo en atheneum vanaf klas 3 en voor gymnasium vanaf klas 1 gaan leerlingen naar locatie Goes Klein Frankrijk. In hoofdstuk 2.2.2 informatie over de rebound-/allroundvoorziening.

Bereikbaarheid


Bezoekadres:
Appelstraat 4
4413 ET Krabbendijke
Telefoon: (0113) 22 41 50

Postadres:
Postbus 70
4413 ZH Krabbendijke

Het komt regelmatig voor dat u in contact treedt met de school. Daarom is het van belang te weten met wie u contact moet leggen om uw vragen kwijt te kunnen. Wij onderscheiden de volgende lijnen van bereikbaarheid:

 1. De mentor: zijn/haar taak wordt op onze website omschreven.
 2. De teamleider: hij leidt stream(s) of afdeling(en). Ga voor namen en adressen van de teamleiders naar het pasfotoregister (button Adresgids) op Eduportaal.
 3. De leerlingcoördinator: behandelt alle leerlingzaken, waaronder vrij vragen voor bezoek orthodontist, doktersbezoek en blijde en droevige omstandigheden. Verder behandelt hij zaken als te laat komen, inname telefoon en spijbelen. In complexere situaties zal hij in overleg met de teamleider een beslissing nemen. Let op: praktijkonderwijs heeft geen leerlingcoördinator.
 4. De locatiedirecteur: de heer C.J. van Duivendijk, bereikbaar via telefoonnummer (0113) 22 41 50. 

Vervoer

Veel leerlingen van locatie Appelstraat maken gebruik van het openbaar vervoer. Zie voor informatie hierover hoofdstuk 6.4.

*Het 9e uur wordt alleen ingezet indien nodig op dinsdag en donderdag

 

Onderwijs

Formatieve schoolcultuur

In onze school staat de groei van een leerling in het leerproces centraal. Toetsen zien we als onderdeel van het leerproces. We benoemen wat goed gaat en wat nog beter kan of anders moet. We geven ruimte om leerlingen te laten groeien door feedback te geven. We testen intensief en hangen hier niet altijd een cijfer aan vast. Op deze manier geven we de leerling inzicht in de leerprestatie. Na een periode van leren volgt een toetsweek waarin leerlingen een beoordeling krijgen voor hun prestaties. Deze manier van werken noemen we formatief: een doorlopend proces van informatie verzamelen over het leerproces van de leerling om de leerling optimaal te begeleiden en eigenaar te laten worden van zijn of haar leerproces.

Tussenuren en lesuitval

Voor het schooljaar begint, wordt onderwijstijd gepland. In de loop van het jaar vindt soms lesuitval plaats als gevolg van ziekte, scholing van personeel of andere omstandigheden. Zodra dat het geval is, wordt als volgt gehandeld:

 1. Lessen worden waargenomen door een docent die op dat moment beschikbaar is. Hij geeft veelal het ‘eigen’ vak.
 2. Wanneer 1 niet kan, dan wordt gekeken naar roosterwijzigingen.
 3. Wanneer 1 en 2 niet mogelijk zijn, dan volgt een tussenuur. De lestijd wordt geregistreerd.
 4. Het actuele lesrooster met alle roosterwijzigingen staat in het programma Zermelo op www.calvijncollege.nl en is leidend. Het rooster zoals Somtoday het weergeeft is niet volledig.

Huiswerk

Afspraken opgeven van huiswerk:

 • Huiswerk wordt tijdens de les opgegeven en door de leerlingen in hun tijdplanner genoteerd.
 • Repetities worden minstens een week voor afname opgegeven.
 • Als een les wordt verzet of uitvalt, dan verschuift het huiswerk automatisch door naar de eerstvolgende les in het rooster.

Buitenlesactiviteiten

Themadagen
Minstens één keer per jaar wordt voor alle leerlingen een themadag georganiseerd. Het thema staat in het teken van toerusting en vorming van onze leerlingen. Voor het personeel worden ook regelmatig bezinningsmomenten georganiseerd.


Activiteiten
Voor en door leerlingen worden tijdens en na schooltijd activiteiten georganiseerd, zoals voetbaltoernooien en volleybalcompetities tijdens pauzes.


Kennismakingsreis klas 1
In september gaan de leerlingen van klas 1 op kennismakingsreis. Dit is een bewuste keuze. De leerlingen komen vanuit groep 8 van verschillende basisscholen in één klas. Direct ‘ontbrandt’ dan ook het groepsproces. Wie wordt de leider? Wie wordt de meeloper? Dit speelt zich allemaal af in de klas tijdens de lessen. Voor dat groepsproces is het goed om elkaar bezig te zien buiten de klas, bijvoorbeeld tijdens een kennismakingsreis. Leerlingen laten dan zien dat ze ook in andere situaties goed kunnen scoren. Dit wordt door de medeleerlingen opgemerkt, er ontstaat een ander beeld van elkaar en dit draagt weer bij aan een beter klassenklimaat. Hiermee zijn én de leerlingen én de docenten gebaat. Daarom organiseren we zo snel mogelijk in het schooljaar een reis voor klas 1.

Kosten: zie hoofdstuk 6.3.

Excursies
Binnen onze locaties kennen we eendaagse en meerdaagse excursies. Excursies hebben een educatief karakter en daarom is deelname daaraan sterk aanbevolen. We verwachten van de leerlingen dat zij deelnemen aan zowel de eendaagse als de meerdaagse excursies, tenzij er in overleg met de ouders is vastgesteld dat er voor hen zwaarwegende redenen zijn om voor hun kind van deelname af te zien. Leerlingen die om deze redenen niet meegaan, volgen die dag(en) op school een zinvol vervangend programma.

De excursies zijn vakoverstijgend. De bedoeling is dat er tijdens deze ‘ontspannende’ dag opdrachten uitgevoerd worden voor diverse vakken. Deze opdrachten kunnen op school beoordeeld worden en kunnen meetellen als SO- of repetitiecijfer. Voor klas 3 kunnen de opdrachten meetellen voor het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). Ook hier geldt de mogelijkheid van een vervangend programma. Mocht u in omstandigheden verkeren die ertoe leiden dat u hiervoor een regeling wilt treffen, neemt u dan contact op met de locatiedirecteur.

Kosten: zie hoofdstuk 6.3.

Klassenavonden
Het beleid op de locatie is zodanig dat elke mentor minstens één klassenavond per jaar organiseert. Deze klassenavond is verplicht voor alle leerlingen. Zo’n avond is bedoeld voor het verstevigen van de onderlinge band en staat altijd onder leiding van de mentor en minstens één van zijn/ haar collega’s. De invulling van de avond komt overeen met het karakter van de school. De schoolregels zijn dan ook van toepassing (onder andere niet roken, geen alcohol, geen muziek en speelfilms). U ontvangt altijd schriftelijk bericht van de mentor over de datum, het programma en de kosten. De klassenavond is uiterlijk om 21.00 uur afgelopen.

Schoolregels

Leerlingenreglement

Jaarlijks wordt een leerlingenreglement aan de leerlingen verstrekt op sticker (zie onder). Onze schoolcultuur kenmerkt zich door Ons Gebouw (zie onder).

Voor de smartphone geldt: thuis of in de kluis. De regels mediagebruik staan beschreven in bijlage 2

In bijlage 2 treft u schoolbrede regels aan.

Te laat komen

De maatregelen die schoolbreed gelden bij te laat komen en spijbelen, staan beschreven in bijlage 2.

Eerder uit de les

U wordt dringend verzocht om afspraken voor bijvoorbeeld orthodontist of tandarts zoveel mogelijk te plannen buiten de lestijden en toetsweken van de leerling.

Vrij vragen

Als u voor uw kind vrij wilt vragen, dient u dat tijdig schriftelijk of via de e-mail aan te vragen bij de leerlingcoördinator of teamleider. Zie ook hoofdstuk 7.3.

Wekelijkse collecte

Als locatie vinden we het belangrijk om te werken aan bewustwording onder de leerlingen als het gaat om menselijke nood in de wereld. De commissie Charitas is er verantwoordelijk voor dat er ’s maandags aan het begin van de dag gecollecteerd wordt voor een goed doel.

Voorzieningen

Mediatheek

De locatie Krabbendijke Appelstraat beschikt over een goed uitgeruste mediatheek. De mediatheek is opgezet om de volgende redenen:

 • Het verwerven en verwerken van informatie met behulp van het computernetwerk;
 • Leerlingen de gelegenheid bieden verantwoorde boeken te lezen;
 • Leerlingen boekjes laten lezen in vreemde talen.


Er geldt ook een aantal gebruiksregels in de mediatheek. Het mediatheekreglement is opgehangen op een zichtbare plaats en wordt aan het begin van het schooljaar met de leerlingen besproken. De openingstijden zijn zoveel mogelijk gelijk aan de schooltijden. Het advies is echter om de mediatheek zoveel mogelijk in de tussenuren te gebruiken. Leerlingen kunnen hun opdrachten altijd op school onder toezicht maken via gefilterd internet.

Consumpties

In de aula/hal is er een waterautomaat, zodat leerlingen gratis hun flesje kunnen vullen. Daarnaast staat er een automaat in de hal met verschillende consumpties. Geld wisselen kan tijdens de pauzes bij de conciërge. Energiedrankjes, zoals Red Bull en Golden Power, zijn niet toegestaan. Dit mede op advies van de GGD.

Leerlingenkluis

Elke leerling heeft standaard een kluisje voor zijn/haar smartphone. Daarnaast is er de mogelijkheid om een kluis te huren, dit is een grotere kluis voor bijvoorbeeld boeken of gymspullen. Let op: Als een leerling een boekenkluis heeft gehuurd, krijgt hij/zij geen kluisje voor de smartphone. De smartphone kan dan in de boekenkluis. Meer informatie in hoofdstuk 6.3.

Veiligheid

EHBO/BHV

Binnen de locatie zijn personen aanwezig die in geval van nood eerste hulp kunnen verlenen. De BHV’ers zijn: J.J. Aantjes, A.L. van den Berge, M.P. Blaasse, M. van Manen, mw. C.J. Ras-Nieuwenhuyzen, M.J. Riemens, D.J. Vorstelman en M. Wisse. De EHBO’ers zijn: A.L. van den Berge, M.P. Blaasse, mw. C.J. Ras-Nieuwenhuyzen en D.J. Vorstelman. Als zich calamiteiten voordoen, spelen zij een hoofdrol bij de ontruiming van het schoolgebouw.

Preventief Gezondheidsonderzoek

Informatie over het Preventief Gezondheidsonderzoek kunt u vinden in hoofdstuk 5.8. Mw. I. Paauwe is als jeugdverpleegkundige aan de locatie verbonden. Ouders kunnen voor eventuele vragen bij haar terecht. Het telefoonnummer is opvraagbaar bij het secretariaat.

Veilig Honk

Een veilig honk is een plek waar kinderen onderweg terecht kunnen voor hulp wanneer er iets aan de hand is. Zie voor meer informatie hoofdstuk 1.8.

Contacten

Leerlingondersteuning

Faalangst-, sova- en examenvreestrainingen

 • faalangst- en sovatraining één keer in het najaar en één keer in het voorjaar
 • examenvreestraining in de periode kerstvakantie tot voorjaarsvakantie, of indien mogelijk eerder.

Dyslexiebegeleiding
Voor dyslectische leerlingen is er een begeleidingstraject ontwikkeld. De opzet is als volgt:

 • Klas 1: Er is begeleiding voor leerlingen met een dyslexieverklaring. Het eerste halfjaar wordt voor leerlingen waarvan de basisschool aangeeft dat zij mogelijk dyslexie hebben nagegaan of zij in aanmerking komen voor een screening. Dit gebeurt in nauw overleg met de ouders.
 • Klas 2: Er is begeleiding voor leerlingen met een dyslexieverklaring.
 • Klas 3: Begeleiding van leerlingen met dyslexieverklaring gebeurt alleen indien de leerling het wenst. Leerlingen kunnen eventueel gebruik maken van examenfaciliteiten (voor PTA).
 • Klas 4: Leerlingen met een dyslexieverklaring kunnen eventueel gebruikmaken van examenfaciliteiten. Begeleiding indien de leerling het wenst.

Excelleren
Zie voor informatie onze website.

Integratiegroep
Zie voor informatie onze website.

Soorten leerlingondersteuning schoolbreed: zie hoofdstuk 5.1.

Internationale contacten

Ga voor een indruk van onze activiteiten op het gebied van internationalisering naar hoofdstuk 2.6.

Klassenvertegenwoordiging 

Elke klas heeft een klassenvertegenwoordiger. Zij komen per stream periodiek samen onder leiding van de teamleider.

Lokale leerlingenraad

Er is een lokale leerlingenraad aan de locatie verbonden. Deze groep bestaat uit klassenvertegenwoordigers uit alle leerjaren en afdelingen. 

De leerlingenraad komt meerdere keren per schooljaar bij elkaar. De onderwerpen die besproken worden hebben vooral betrekking op het welbevinden op school, zoals veiligheid, vervoer, jaaropeningen, orde-rust-reinheid. Deze raad vaardigt enkele leden af naar de schoolbrede leerlingenraad.

Ouderadviesraad

Aan de twee locaties in Krabbendijke is een ouderadviesraad (oar) verbonden. De oar heeft als doel het contact tussen ouders en school te vergroten en heeft een adviserende taak op verschillende gebieden. 

De oar vergadert ongeveer vier keer per schooljaar. In oktober of november vinden er verkiezingen plaats. 

Contacten ouders - school

Voor de vorderingen, problemen en andere zaken die de leerling en de klas betreffen, kunt u een afspraak maken met de mentor thuis of op school. Verder kent onze locatie de volgende contacten:

 • Iedere mentor informeert de ouders periodiek via een digitale nieuwsbrief over locatie-, afdelings- en klasontwikkelingen.
 • In juni/juli wordt een kennismakingsmiddag/-avond gehouden voor de nieuwe leerlingen en ouders van klas 1.
 • In oktober wordt er een ouderavond gehouden voor de ouders van klas 1. Op die avond geeft de mentor nadere uitleg over de gang van zaken op het Calvijn College.
 • Voor de ouders van de leerlingen uit klas 2 wordt een informatieavond belegd in de maand november/december. Oriëntatie op studie en beroep staat dan centraal. Er wordt inzicht gegeven in het proces dat leidt tot het studievervolgadvies.
 • In januari en april worden er contactavonden voor de ouders georganiseerd.
 • Voor de ouders van de leerlingen uit vmbo-3 wordt in oktober een ouderavond georganiseerd die in het teken staat van het eerste examenjaar.
 • In november wordt een bijeenkomst belegd ten behoeve van de leerlingen uit vmbo-3 en -4 en hun ouders met het oog op vervolgstudie. Ouders kunnen de vorderingen van hun kinderen volgen via het programma Somtoday (zie hoofdstuk 6.1).
 • De loopbaanbegeleider is op enkele avonden aanwezig om de ouders adviezen te geven.

Contactavonden

Dit schooljaar staan de contactavonden gepland op D.V.:

 • dinsdag 9 en donderdag 11 januari 2024
 • donderdag 4 april 2024

Contactpersonen

Zie: Contact Krabbendijke Appelstraat - Calvijn College.